09/08/2021

Vào hồi 08 giờ 11 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 15 giờ 11 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 03 giờ 07 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 10 giờ 07 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/08/2021

Vào hồi 00 giờ 12 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 8 năm 2021 tức 07 giờ 12 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 02 giờ 07 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 7 năm 2021 tức 09 giờ 07 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 08 giờ 33 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 7 năm 2021 tức 15 giờ 33 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...