06/09/2021

Vào hồi 00 giờ 38 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 9 năm 2021 tức 07 giờ 38 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/08/2021

Vào hồi 12 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 8 năm 2021 tức 19 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2021

Vào hồi 16 giờ 18 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 8 năm 2021 tức 23 giờ 18 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 09 giờ 11 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 8 năm 2021 tức 16 giờ 11 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 14 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 21 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...