01/11/2021

Vào hồi 06 giờ 42 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 13 giờ 42 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 06 giờ 17 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 13 giờ 17 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 01 giờ 49 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 49 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/10/2021

Vào hồi 01 giờ 45 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 45 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/10/2021

Vào hồi 01 giờ 23 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 23 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...