18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 05 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 05 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 15 giờ 07 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 22 giờ 07 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 14 giờ 33 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 33 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 11 giờ 57 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 57 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 07 giờ 54 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 14 giờ 54 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...