05/01/2022

Vào hồi 19 giờ 03 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 03 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 18 giờ 23 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 01 giờ 23 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 39 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 39 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 09 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 09 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 15 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...