06/01/2022

Vào hồi 07 giờ 55 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 14 giờ 55 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 07 giờ 03 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 14 giờ 03 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 02 giờ 48  phút 48 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 09 giờ 48 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 20 giờ 51 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 51 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 20 giờ 02 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...