24/11/2022

Vào hồi 11 giờ 17 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 11 năm 2022  tức 18 giờ 17 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2022

Vào hồi 20 giờ 16 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm 2022  tức 03 giờ 16 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/11/2022

Vào hồi 15 giờ 56 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 11 năm 2022  tức 22 giờ 56 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/11/2022

Vào hồi 19 giờ 31 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 11 năm 2022  tức 02 giờ 31 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/11/2022

Vào hồi 15 giờ 32 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 11 năm 2022  tức 22 giờ 32 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/11/2022

Vào hồi 16 giờ 49 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 11 năm 2022  tức 23 giờ 49 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/11/2022

Vào hồi 17 giờ 20 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 11 năm 2022  tức 00 giờ 20 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2022

Vào hồi 11 giờ 01 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 18 giờ 01 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2022

Vào hồi 12 giờ 41 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 19 giờ 41 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2022

Vào hồi 13 giờ 32 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 11 năm 2022  tức 20 giờ 32 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 7  giờ 10  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 06  tháng  11  năm  2022  tức 14  giờ 10  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 21  giờ 29  phút 16  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  11  năm  2022  tức 04  giờ 29  phút 16  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  11  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/11/2022

Vào hồi 10 giờ 27 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 11 năm 2022  tức 17 giờ 27 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 05 giờ 41 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 12 giờ 41 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/11/2022

Vào hồi 04 giờ 53 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2022  tức 11 giờ 53 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 19 giờ 55 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 10 năm 2022  tức 02 giờ 55 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 20  giờ 20  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  10  năm  2022  tức 03  giờ 20  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 28 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 28 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2022

Vào hồi 08 giờ 02 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm 2022  tức 15 giờ 02 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 06 giờ 09 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 13 giờ 09 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 03 giờ 19 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 10 năm 2022  tức 10 giờ 19 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/10/2022

Vào hồi 16  giờ 03  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  10  năm  2022  tức 23  giờ 03  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

26/10/2022

Vào hồi 05 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm 2022  tức 12 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 11 giờ 56 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng 10 năm 2022  tức 18 giờ 56 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/10/2022

Vào hồi 15 giờ 08 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 21  tháng 10 năm 2022  tức 22 giờ 08 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 10 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/10/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2022  tức 08 giờ 35 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

19/10/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 56 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có...

14/10/2022

Vào hồi 04 giờ 21 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  10  năm  2022  tức 11 giờ 21 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có...

13/10/2022

Vào hồi 07 giờ 00  phút 50 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  10  năm  2022  tức 14 giờ 00  phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí...

11/10/2022

Vào hồi 19 giờ 29 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 29  phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí...