06/12/2021

Vào hồi 02 giờ 32 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 12 năm 2021 tức 09 giờ 32 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 08 giờ 53 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 12 năm 2021 tức 15 giờ 53 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 21 giờ 24 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 04 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 07 giờ 07 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 14 giờ 07 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 05 giờ 05 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2021 tức 12 giờ 05 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 00 giờ 10 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 10 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 13 giờ 33 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 33 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 14 giờ 58 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 58 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/11/2021

Vào hồi 14 giờ 35 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 35 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 02 giờ 28 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 09 giờ 28 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 00 giờ 17 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 17 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 13 giờ 51 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 51 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 23 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 06 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 14 giờ 27 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 27 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 33 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 33 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 05 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 05 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 15 giờ 07 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 22 giờ 07 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 14 giờ 33 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 33 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 11 giờ 57 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 57 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 07 giờ 54 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 14 giờ 54 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/11/2021

Vào hồi 05 giờ 22 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 22 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/11/2021

Vào hồi 21 giờ 09 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 11 năm 2021 tức 04 giờ 09 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/11/2021

Vào hồi 15 giờ 06 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2021 tức 22 giờ 06 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/11/2021

Vào hồi 11 giờ 01 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 01 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/11/2021

Vào hồi 10 giờ 08 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 11 năm 2021 tức 17 giờ 08 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/11/2021

Vào hồi 05 giờ 08 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 08 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 21 giờ 15 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 04 giờ 15 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 11 giờ 12 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 12 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/11/2021

Vào hồi 03 giờ 10 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm 2021 tức 10 giờ 10 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...