05/01/2022

Vào hồi 20 giờ 02 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 19 giờ 03 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 03 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 18 giờ 23 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 01 giờ 23 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 39 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 39 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 09 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 09 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 15 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 14 giờ 52 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 52 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 05 giờ 03 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 12 năm 2021 tức 12 giờ 03 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2021

Vào hồi 03 giờ 33 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2021 tức 10 giờ 33 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/12/2021

Vào hồi 23 giờ 22 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 12 năm 2021 tức 06 giờ 22 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/12/2021

Vào hồi 20 giờ 13 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 12 năm 2021 tức 03 giờ 13 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/12/2021

Vào hồi 15 giờ 00 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 00 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 15 giờ 22 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 22 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 04 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 04 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 03 giờ 51 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2021 tức 10 giờ 51 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 22 giờ 15 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 05 giờ 15 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 15 giờ 18 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 18 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 46 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 46 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 25 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 14 giờ 18 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 18 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 23 giờ 26 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 06 giờ 26 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 13 giờ 43 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 20 giờ 43 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 12 giờ 37 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 19 giờ 37 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2021

Vào hồi 11 giờ 24 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 18 giờ 24 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/12/2021

Vào hồi 18 giờ 54 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 12 năm 2021 tức 01 giờ 57 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/12/2021

Vào hồi 14 giờ 33 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 33 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/12/2021

Vào hồi 09 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 12 năm 2021 tức 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/12/2021

Vào hồi 14 giờ 25 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2021

Vào hồi 15 giờ 16 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 16 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/12/2021

Vào hồi 01 giờ 03 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 12 năm 2021 tức 08 giờ 03 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...