27/04/2022

Vào hồi 11 giờ 14  phút 33 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 4 năm 2022  tức 18  giờ 14  phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2022

Vào hồi 11 giờ 04  phút 36 giây (giờ GMT) ngày 22  tháng  4  năm  2022  tức 18  giờ 04  phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa...

27/04/2022

Vào hồi 10 giờ 24  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 22  tháng  4  năm  2022  tức 17 giờ 24  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.0  xảy ra tại vị trí có...

22/04/2022

Vào hồi 11  giờ 39  phút 58  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  4  năm  2022  tức 18  giờ 39  phút 58  giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

22/04/2022

Vào hồi 10  giờ 16  phút 14  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  4  năm  2022  tức 17  giờ 16  phút 14  giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

21/04/2022

Vào hồi 21 giờ 12 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 4 năm 2022 tức 04 giờ 12 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/04/2022

Vào hồi 18 giờ 05 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 4 năm 2022 tức 01 giờ 05 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/04/2022

Vào hồi 17 giờ 55 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 4 năm 2022 tức 00 giờ 55 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/04/2022

Vào hồi 20 giờ 02 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 4 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 15  giờ 06  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  4  năm  2022  tức 22  giờ 06  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

19/04/2022

Vào hồi 14  giờ 34  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 34  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

19/04/2022

Vào hồi 07 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 14 giờ 19 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 05 giờ 54 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 12 giờ 54 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2022

Vào hồi 04 giờ 57 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2022 tức 11 giờ 57 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 23 giờ 22 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 4 năm 2022 tức 06 giờ 22 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 23 giờ 13 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 4 năm 2022 tức 06 giờ 13 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/04/2022

Vào hồi 14  giờ 58  phút 26  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 58  phút 26  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 21  phút 52  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 21  phút 52  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 12  giờ 06  phút 50  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 19  giờ 06  phút 50  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 08  giờ 55  phút 53  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  4  năm  2022  tức 15  giờ 55  phút 53  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 17  giờ 43  phút 50  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 43  phút 50  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 16  giờ 15  phút 25  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  4  năm  2022  tức 23  giờ 15  phút 25  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 23  giờ 21  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 06  giờ 21  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 14  giờ 35  phút 08  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 21  giờ 35  phút 08  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 47  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 47  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  4.1  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 34  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 34  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 13  giờ 00  phút 24  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 00  phút 24  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 19  giờ 55  phút 48  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 02  giờ 55  phút 48  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 17  giờ 43  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 43  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 18  giờ 39  phút 03  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 01  giờ 39  phút 03  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...