28/06/2022

Vào hồi 12  giờ 24  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  06  năm  2022  tức 19  giờ 24  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

28/06/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 56 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 14 giờ 10 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 21 giờ 10 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 13 giờ 15 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 20 giờ 15 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 13 giờ 02 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 20 giờ 02 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 03 giờ 05 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 10 giờ 05 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/06/2022

Vào hồi 14  giờ 28  phút 06  giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  06  năm  2022  tức 21  giờ 28  phút 06  giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

23/06/2022

Vào hồi 19 giờ 04 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 04 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 18 giờ 15 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 01 giờ 15 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 58 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 58 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 46 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 46 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/06/2022

Vào hồi 22 giờ 13 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 6 năm 2022 tức 05 giờ 13 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/06/2022

Vào hồi 09 giờ 11 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 6 năm 2022 tức 16 giờ 11 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/06/2022

Vào hồi 11 giờ 51 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2022 tức 18 giờ 51 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/06/2022

Vào hồi 07  giờ 02  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 09  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 02  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 09  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

09/06/2022

Vào hồi 07  giờ 35  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 35  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/06/2022

Vào hồi 03  giờ 04  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 10  giờ 04  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí...

07/06/2022

Vào hồi 01 giờ 24 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 08  giờ 24  phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí có...

07/06/2022

Vào hồi 09  giờ 54  phút 28  giây (giờ GMT) ngày 02  tháng  06  năm  2022  tức 16  giờ 54  phút 28  giây (giờ Hà Nội) ngày 02  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

01/06/2022

Vào hồi 21 giờ 04 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 04 giờ 04 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 18 giờ 27 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 01 giờ 27 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 14 giờ 56 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 21 giờ 56 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/05/2022

Vào hồi 11  giờ 19  phút 47  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  05  năm  2022  tức 18  giờ 19  phút 47  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  05  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

26/05/2022

Vào hồi 16  giờ 01  phút 46  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  5  năm  2022  tức 23  giờ 01  phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

23/05/2022

Vào hồi 23  giờ 52  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  5  năm  2022  tức 06  giờ 52  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

23/05/2022

Vào hồi 22 giờ 25 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 5 năm 2022 tức 05 giờ 25 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2022

Vào hồi 09  giờ 01  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  5  năm  2022  tức 16  giờ 01  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

16/05/2022

Vào hồi 18  giờ 47  phút 52  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  5  năm  2022  tức 01  giờ 47  phút 52  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

12/05/2022

Vào hồi 16  giờ 16  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  5  năm  2022  tức 23  giờ 16  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

11/05/2022

Vào hồi 04  giờ 17  phút 44  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  05  năm  2022  tức 11  giờ 17  phút 44  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  05  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...