24/08/2022

Vào hồi 08 giờ 02 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 15  giờ 02 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.7  xảy ra tại vị trí có...

24/08/2022

Vào hồi 07  giờ 11 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 11 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.6  xảy ra tại vị trí...

24/08/2022

Vào hồi 07  giờ 08 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 08  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  4.7  xảy ra tại vị...

22/08/2022

Vào hồi 12  giờ 55  phút 25  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  08  năm  2022  tức 19  giờ 55  phút 25  giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

22/08/2022

Vào hồi 07  giờ 18  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 20  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 18  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 20  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

18/08/2022

Vào hồi 17 giờ 38 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 08 năm 2022 tức 00 giờ 38 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/08/2022

Vào hồi 03  giờ 11 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 08 năm 2022 tức 10 giờ 11 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/08/2022

Vào hồi 20 giờ 29 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 08 năm 2022 tức 03 giờ 29 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/08/2022

Vào hồi 16  giờ 01  phút 12  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  08  năm  2022  tức 23  giờ 01  phút 12  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

08/08/2022

Vào hồi 14 giờ 08 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 08 năm 2022 tức 21 giờ 08 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/08/2022

Vào hồi 12 giờ 52 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 08 năm 2022 tức 19 giờ 52 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 20 giờ 28 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 08 năm 2022 tức 03 giờ 28 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 13 giờ 34 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 08 năm 2022 tức 20 giờ 34 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 09 giờ 34 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 08 năm 2022 tức 16 giờ 34 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 01 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 08 năm 2022 tức 08 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/07/2022

Vào hồi 04 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 07 năm 2022 tức 11 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/07/2022

Vào hồi 23  giờ 54  phút 18  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 54  phút 18  giây (giờ Hà Nội) ngày 28  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

29/07/2022

Vào hồi 13  giờ 46  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  07  năm  2022  tức 20  giờ 46  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

27/07/2022

Vào hồi 18 giờ 12 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 07 năm 2022 tức 01 giờ 12 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2022

Vào hồi 21 giờ 19 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 07 năm 2022 tức 04 giờ 19 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/07/2022

Vào hồi 09  giờ 53  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  07  năm  2022  tức 16  giờ 53  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

15/07/2022

Vào hồi 12  giờ 16  phút 45  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2022  tức 19  giờ 16  phút 45  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 23  giờ 28  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 28  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 15  giờ 34  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 22  giờ 34  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

11/07/2022

Vào hồi 01  giờ 52  phút 44  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  07  năm  2022  tức 08  giờ 52  phút 44  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/07/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 7 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/07/2022

Vào hồi 10  giờ 22  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 30  tháng  6  năm  2022  tức 17  giờ 22  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/07/2022

Vào hồi 08 giờ 21 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2022 tức 15 giờ 21 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/07/2022

Vào hồi 09  giờ 34  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  06  năm  2022  tức 16  giờ 34  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 29  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/07/2022

Vào hồi 02 giờ 48 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 6 năm 2022 tức 09 giờ 48 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...