10/05/2023

Vào hồi 20 giờ 20 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 5 năm 2023  tức 03 giờ 20 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 05 giờ 59 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 04 năm 2023 tức 12 giờ 59 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 01 giờ 05 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 04 năm 2023 tức 08 giờ 05 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/05/2023

Vào hồi 22 giờ 53 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 4 năm 2023  tức 05 giờ 53 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2023

Vào hồi 11 giờ 12 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 04 năm 2023 tức 18 giờ 12 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 14 giờ 10 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 04 năm 2023 tức 21 giờ 10 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 04 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 16 giờ 42 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm 2023  tức 23 giờ 42 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 12 giờ 08 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm 2023  tức 19 giờ 08 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 12 giờ 06 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm 2023  tức 19 giờ 06 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 06 giờ 54  phút 17  giây (giờ GMT) ngày 22  tháng  04  năm  2023  tức 13  giờ 54  phút 17  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  04  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...