09/08/2021

Vào hồi 08 giờ 11 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 15 giờ 11 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/08/2021

Vào hồi 03 giờ 07 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 10 giờ 07 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/08/2021

Vào hồi 00 giờ 12 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 8 năm 2021 tức 07 giờ 12 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 02 giờ 07 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 7 năm 2021 tức 09 giờ 07 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/08/2021

Vào hồi 08 giờ 33 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 7 năm 2021 tức 15 giờ 33 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2021

Vào hồi 01 giờ 18 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 7 năm 2021 tức 08 giờ 18 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2021

Vào hồi 15 giờ 15 phút  10 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 7 năm 2021 tức 22 giờ 15 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/07/2021

Vào hồi 16 giờ 22 phút  53 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 7 năm 2021 tức 23 giờ 22 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/07/2021

Vào hồi 21 giờ 48 phút  57 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 7 năm 2021 tức 04 giờ 48 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/07/2021

Vào hồi 07 giờ 40 phút  17 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 7 năm 2021 tức 14 giờ 40 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 7 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...