08/11/2021

Vào hồi 05 giờ 08 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 08 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 21 giờ 15 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 04 giờ 15 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/11/2021

Vào hồi 11 giờ 12 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 12 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/11/2021

Vào hồi 03 giờ 10 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm 2021 tức 10 giờ 10 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 18 giờ 03 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 01 giờ 03 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 06 giờ 42 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 13 giờ 42 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 06 giờ 17 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 13 giờ 17 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/11/2021

Vào hồi 01 giờ 49 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 49 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/10/2021

Vào hồi 01 giờ 45 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 45 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/10/2021

Vào hồi 01 giờ 23 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 10 năm 2021 tức 08 giờ 23 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...