05/01/2022

Vào hồi 20 giờ 51 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 51 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 20 giờ 02 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 02 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 19 giờ 03 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 03 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 18 giờ 23 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 01 năm 2022 tức 01 giờ 23 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 39 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 39 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 09 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 09 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 01 năm 2022 tức 16 giờ 15 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 14 giờ 52 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 52 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/01/2022

Vào hồi 05 giờ 03 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 12 năm 2021 tức 12 giờ 03 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2021

Vào hồi 03 giờ 33 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2021 tức 10 giờ 33 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...