08/02/2022

Vào hồi 20 giờ 35 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 02 năm 2022 tức 03 giờ 35 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 15 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2022 tức 22 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 06  giờ 52  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  01  năm  2022  tức 13  giờ 52  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  01  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

08/02/2022

Vào hồi 05 giờ 27 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm  2022  tức 12 giờ 27 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 04 giờ 32 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01năm 2022  tức 11 giờ 32 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/01/2022

Vào hồi 04 giờ 30 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2022 tức 11 giờ 30 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 48 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 48 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 46 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 46 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...