15/03/2022

Vào hồi 19 giờ 07 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 02 giờ 07 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2022

Vào hồi 18 giờ 48 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2022 tức 01 giờ 48 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/03/2022

Vào hồi 17 giờ 36 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2022 tức 00 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/02/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 01 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2022

Vào hồi 09 giờ 37 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 02 năm 2022 tức 16 giờ 37 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/02/2022

Vào hồi 21 giờ 37 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 02 năm 2022 tức 04 giờ 37 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/02/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 02 năm  2022 tức 08 giờ 35 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/02/2022

Vào hồi 15 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...