27/04/2022

Vào hồi 13 giờ 49 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 4 năm 2022 tức 20 giờ 49 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2022

Vào hồi 01 giờ 29 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 4 năm 2022 tức 08 giờ 29 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2022

Vào hồi 11  giờ 26  phút 45  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  4  năm  2022  tức 18  giờ 26  phút 45  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 19 giờ 33 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 4 năm 2022 tức 02 giờ 33 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2022

Vào hồi 17  giờ 00  phút 08  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 00  phút 08  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 13  giờ 07  phút 38  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  4  năm  2022  tức 20  giờ 07  phút 38  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 11  giờ 11  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  4  năm  2022  tức 18  giờ 11  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 22  giờ 38  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  4  năm  2022  tức 05  giờ 38  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 16  giờ 53  phút 17  giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  4  năm  2022  tức 23  giờ 53  phút 17  giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

27/04/2022

Vào hồi 11 giờ 14  phút 33 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 4 năm 2022  tức 18  giờ 14  phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ...