17/06/2022

Vào hồi 11 giờ 51 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2022 tức 18 giờ 51 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/06/2022

Vào hồi 07  giờ 02  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 09  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 02  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 09  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

09/06/2022

Vào hồi 07  giờ 35  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 35  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/06/2022

Vào hồi 03  giờ 04  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 10  giờ 04  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí...

07/06/2022

Vào hồi 01 giờ 24 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 08  giờ 24  phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí có...

07/06/2022

Vào hồi 09  giờ 54  phút 28  giây (giờ GMT) ngày 02  tháng  06  năm  2022  tức 16  giờ 54  phút 28  giây (giờ Hà Nội) ngày 02  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

01/06/2022

Vào hồi 21 giờ 04 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 04 giờ 04 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 18 giờ 27 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 01 giờ 27 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 14 giờ 56 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 21 giờ 56 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/05/2022

Vào hồi 11  giờ 19  phút 47  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  05  năm  2022  tức 18  giờ 19  phút 47  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  05  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...