12/07/2022

Vào hồi 15  giờ 34  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 22  giờ 34  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

11/07/2022

Vào hồi 01  giờ 52  phút 44  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  07  năm  2022  tức 08  giờ 52  phút 44  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

07/07/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 7 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/07/2022

Vào hồi 10  giờ 22  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 30  tháng  6  năm  2022  tức 17  giờ 22  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/07/2022

Vào hồi 08 giờ 21 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2022 tức 15 giờ 21 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/07/2022

Vào hồi 09  giờ 34  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 29  tháng  06  năm  2022  tức 16  giờ 34  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 29  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

05/07/2022

Vào hồi 02 giờ 48 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 6 năm 2022 tức 09 giờ 48 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 12  giờ 24  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  06  năm  2022  tức 19  giờ 24  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

28/06/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 56 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 14 giờ 10 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 21 giờ 10 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...