28/06/2022

Vào hồi 19 giờ 56 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 56 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 14 giờ 10 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 21 giờ 10 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 13 giờ 15 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 20 giờ 15 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 13 giờ 02 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 20 giờ 02 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/06/2022

Vào hồi 03 giờ 05 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 6 năm 2022 tức 10 giờ 05 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/06/2022

Vào hồi 14  giờ 28  phút 06  giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  06  năm  2022  tức 21  giờ 28  phút 06  giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

23/06/2022

Vào hồi 19 giờ 04 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 04 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 18 giờ 15 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 01 giờ 15 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 58 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 58 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 46 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 46 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...