22/08/2022

Vào hồi 12  giờ 55  phút 25  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  08  năm  2022  tức 19  giờ 55  phút 25  giây (giờ Hà Nội) ngày 21  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

22/08/2022

Vào hồi 07  giờ 18  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 20  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 18  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 20  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

18/08/2022

Vào hồi 17 giờ 38 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 08 năm 2022 tức 00 giờ 38 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/08/2022

Vào hồi 03  giờ 11 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 08 năm 2022 tức 10 giờ 11 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/08/2022

Vào hồi 20 giờ 29 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 08 năm 2022 tức 03 giờ 29 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/08/2022

Vào hồi 16  giờ 01  phút 12  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  08  năm  2022  tức 23  giờ 01  phút 12  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

08/08/2022

Vào hồi 14 giờ 08 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 08 năm 2022 tức 21 giờ 08 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/08/2022

Vào hồi 12 giờ 52 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 08 năm 2022 tức 19 giờ 52 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 20 giờ 28 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 08 năm 2022 tức 03 giờ 28 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/08/2022

Vào hồi 13 giờ 34 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 08 năm 2022 tức 20 giờ 34 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...