24/08/2022

Vào hồi 14 giờ 30 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 21 giờ 30 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 13 giờ 41 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 20 giờ 41 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 13 giờ 38 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 20 giờ 38 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 11 giờ 04 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 18 giờ 04 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 10 giờ 31 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 17 giờ 31 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 08 năm 2022 tức 16 giờ 15 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/08/2022

Vào hồi 08 giờ 27 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 15  giờ 27 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.5  xảy ra tại vị trí có...

24/08/2022

Vào hồi 08 giờ 02 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 15  giờ 02 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.7  xảy ra tại vị trí có...

24/08/2022

Vào hồi 07  giờ 11 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 11 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.6  xảy ra tại vị trí...

24/08/2022

Vào hồi 07  giờ 08 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 23  tháng  08  năm  2022  tức 14  giờ 08  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 23  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  4.7  xảy ra tại vị...