07/06/2022

Vào hồi 01 giờ 24 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 08  giờ 24  phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí có...

07/06/2022

Vào hồi 09  giờ 54  phút 28  giây (giờ GMT) ngày 02  tháng  06  năm  2022  tức 16  giờ 54  phút 28  giây (giờ Hà Nội) ngày 02  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

01/06/2022

Vào hồi 21 giờ 04 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 04 giờ 04 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 18 giờ 27 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 01 giờ 27 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2022

Vào hồi 14 giờ 56 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2022 tức 21 giờ 56 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/05/2022

Vào hồi 11  giờ 19  phút 47  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  05  năm  2022  tức 18  giờ 19  phút 47  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  05  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

26/05/2022

Vào hồi 16  giờ 01  phút 46  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  5  năm  2022  tức 23  giờ 01  phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

23/05/2022

Vào hồi 23  giờ 52  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 21  tháng  5  năm  2022  tức 06  giờ 52  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

23/05/2022

Vào hồi 22 giờ 25 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 5 năm 2022 tức 05 giờ 25 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/05/2022

Vào hồi 09  giờ 01  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  5  năm  2022  tức 16  giờ 01  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...