23/06/2022

Vào hồi 19 giờ 04 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 02 giờ 04 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 18 giờ 15 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 01 giờ 15 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 58 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 58 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/06/2022

Vào hồi 17 giờ 46 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 6 năm 2022 tức 00 giờ 46 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/06/2022

Vào hồi 22 giờ 13 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 6 năm 2022 tức 05 giờ 13 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/06/2022

Vào hồi 09 giờ 11 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 6 năm 2022 tức 16 giờ 11 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/06/2022

Vào hồi 11 giờ 51 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2022 tức 18 giờ 51 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/06/2022

Vào hồi 07  giờ 02  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 09  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 02  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 09  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

09/06/2022

Vào hồi 07  giờ 35  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  06  năm  2022  tức 14  giờ 35  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  06  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

07/06/2022

Vào hồi 03  giờ 04  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 10  giờ 04  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí...