06/07/2023

Vào hồi 08 giờ 22 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 07 năm 2023 tức 15 giờ 22phút27 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2023  tức 09 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 7 năm 2023  tức 11 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 04 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2023  tức 09 giờ 04 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 13 giờ 06 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 06 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 05 giờ 28 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 12 giờ 28 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 01 giờ 20 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 08 giờ 20 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 02 giờ 27 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 02 giờ 10 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 06 năm 2023 tức 09 giờ 10 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 21 giờ 29 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 06 năm 2023 tức 04 giờ 29 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 06 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...