04/08/2022

Vào hồi 01 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 08 năm 2022 tức 08 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/07/2022

Vào hồi 04 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 07 năm 2022 tức 11 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/07/2022

Vào hồi 23  giờ 54  phút 18  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 54  phút 18  giây (giờ Hà Nội) ngày 28  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

29/07/2022

Vào hồi 13  giờ 46  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  07  năm  2022  tức 20  giờ 46  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

27/07/2022

Vào hồi 18 giờ 12 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 07 năm 2022 tức 01 giờ 12 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/07/2022

Vào hồi 21 giờ 19 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 07 năm 2022 tức 04 giờ 19 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 07 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/07/2022

Vào hồi 09  giờ 53  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  07  năm  2022  tức 16  giờ 53  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

15/07/2022

Vào hồi 12  giờ 16  phút 45  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2022  tức 19  giờ 16  phút 45  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 23  giờ 28  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 28  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...

12/07/2022

Vào hồi 15  giờ 34  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 22  giờ 34  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...