13/01/2023

Vào hồi 00 giờ 42 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2023  tức 07 giờ 42 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 01  giờ 42  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  01  năm  2023  tức 08  giờ 42  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

10/01/2023

Vào hồi 16 giờ 48 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 48 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 16 giờ 43 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 43 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 12 giờ 49 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2023  tức 19 giờ 49 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2023

Vào hồi 22  giờ 33  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  01  năm  2023  tức 05  giờ 33  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

10/01/2023

Vào hồi 01 giờ 53 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2023  tức 08 giờ 53 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2023

Vào hồi 14  giờ 36  phút 16  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  01  năm  2023  tức 21  giờ 36  phút 16  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  01  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

03/01/2023

Vào hồi 02 giờ 32 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 12 năm 2022  tức 09 giờ 32 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/01/2023

Vào hồi 17 giờ 17 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2022  tức 0 giờ 17 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...