12/09/2022

Vào hồi 00  giờ 16  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  09  năm  2022  tức 07  giờ 16  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

12/09/2022

Vào hồi 23 giờ 30 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 09 năm 2022 tức 06 giờ 30 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/09/2022

Vào hồi 22 giờ 55 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng  09  năm  2022  tức 05 giờ 55 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng  09 năm  2022  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa...

07/09/2022

Vào hồi 14 giờ 49 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 09 năm 2022 tức 21 giờ 49 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/09/2022

Vào hồi 06 giờ 11 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 09 năm 2022 tức 13 giờ 11 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/09/2022

Vào hồi 07  giờ 58  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  09  năm  2022  tức 14  giờ 58  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

04/09/2022

Vào hồi 20 giờ 18 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 09 năm 2022 tức 03 giờ 18 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/09/2022

Vào hồi 19 giờ 27 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 09 năm 2022 tức 02 giờ 27 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/09/2022

Vào hồi 19  giờ 34  phút 52  giây (giờ GMT) ngày 01  tháng  09  năm  2022  tức 02  giờ 34  phút 52  giây (giờ Hà Nội) ngày 02  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

02/09/2022

Vào hồi 11  giờ 36  phút 55  giây (giờ GMT) ngày 01  tháng  09  năm  2022  tức 18  giờ 36  phút 55  giây (giờ Hà Nội) ngày 01  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị...