14/06/2023

Vào hồi 17 giờ 33  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 12 tháng  06  năm  2023  tức 00 giờ 33  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị trí...

14/06/2023

Vào hồi 15  giờ 35  phút 54  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 22  giờ 35  phút 54  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

14/06/2023

Vào hồi 14  giờ 10  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  06  năm  2023  tức 21  giờ 10  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 07  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 31 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 31 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 08 giờ 30 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 30 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 36 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 36 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 04 giờ 45 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 6 năm 2023  tức 11 giờ 45 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 12 giờ 20 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 6 năm 2023  tức 19 giờ 20 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 22  giờ 38  phút 14  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 05  giờ 38  phút 14  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 21  giờ 23  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 04  giờ 23  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...