10/03/2023

Vào hồi 10 giờ 39 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 39 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2023

Vào hồi 10 giờ 15 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 15 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 23 giờ 24 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 06 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 22 giờ 09 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 05 giờ 09 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/03/2023

Vào hồi 13 giờ 44 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 20 giờ 44 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 10 giờ 34 phút  57 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 17 giờ 34 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 02 giờ 14 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 09 giờ 14 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 04 giờ 23 phút  45 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 11 giờ 23 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2023

Vào hồi 05 giờ 21 phút  06 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 3 năm 2023  tức 12 giờ 21 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày  07 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/02/2023

Vào hồi 17  giờ 20  phút 46  giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  02  năm  2023  tức 00  giờ 20  phút 46  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  02  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...