BIO-BL
Mã sản phẩm N044
Mô tả sản phẩm

Đạm thô 25%,
Bacilus spp. 108 CFU/g,
Azotobacter sp.107 CFU/g
Pseudomonas sp.107 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Đạm thô 25%,
Bacilus spp. 108 CFU/g,
Azotobacter sp.107 CFU/g
Pseudomonas sp.107 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Cố định Nitơ tự do tạo thành các hợp chất chứa nitơ, làm giàu cho đất, giảm phân bón hóa học

Phân giải các hợp chất lân không tan thành dễ tan, giúp cây dễ dàng hấp tu. Cải tạo, làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H