09/07/2021

      

22/01/2013

Tác giả: Đặng Ngọc Thanh và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 500 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Mai Thanh Tân và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 580 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Phạm Văn Ninh và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 550 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Lê Đức Tố và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 316 trang. (Bìa cứng)

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Khổ: 19x27. Số trang: 320 trang. (Bìa cứng) Năm: 2007

22/01/2013

Tác giả: Ngô Quốc Quyền. Khổ: 16x24. Số trang: 180 trang. (Bìa cứng) Năm: 2006

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa.Khổ: 16x24.Số trang: 420 trang.(Bìa cứng)Năm: 2007

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Văn Cư.Khổ: 16x24. Số trang: 258 trang.

22/01/2013

Tác giả: Lê Mạnh HùngKhổ sách: 14.5x20.5cm; Số trang: 585 trang

22/01/2013

Tác giả: Lê Đức An – Uông Đình Khanh Khổ sách: 16x24cm; Số trang: 659 trang

22/01/2013

Tác giả: Phạm Văn Thục. Khổ: 16x24. Số trang: 390 trang.

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt. Khổ: 16x24. Số trang: 390 trang.

22/01/2013

Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thị Thu Lan.Khổ: 16x24. Số trang: 265 trang.

22/01/2013

Khổ: 19x27. Số trang: 415 trang.

21/01/2013

Tác giả: Tạ Huy Thịnh. Khổ: 16x24. Số trang: 265 trang.

21/01/2013

Tác giả: Trần Đình Lý.Khổ: 16x24. Số trang: 280 trang.

21/01/2013

Tác giả: Đặng Huy Huỳnh và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 235 trang.

21/01/2013

Tác giả: Trần Đức Vân. Khổ: 16x24. Số trang: 390 trang.

21/01/2013

Tác giả: Đào Vọng Đức. Khổ: 16x24. Số trang: 330 trang.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Đông Anh. Khổ: 16x24. Số trang: 429 trang.

21/01/2013

Tác giả: Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải. Khổ: 16x24. Số trang: 620 trang.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Lê.Khổ: 16x24. Số trang: 650 trang.

21/01/2013

Tác giả: Lê Trần Bình.Khổ: 16x24. Số trang: 341 trang.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Tiến Tài.Khổ: 16x24. Số trang: 244 trang.

21/01/2013

Tác giả: Phạm Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long. Khổ: 16x24. Số trang: 208 trang.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Văn Bình. Khổ: 16x24. Số trang: 300 trang.

21/01/2013

Tác giả: Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi. Khổ: 16x24. Số trang: 76 trang.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu. Khổ: 16x24. Số trang: 330 trang.

21/01/2013

Tác giả: Đặng Huy Huỳnh (chủ biên) và những người khác. Khổ: 16x24cm. Số trang: 255tr.

21/01/2013

Tác giả: Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại.Khổ: 16x24cm. Số trang: 260tr.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Vân, Nguyễn Văn Giảng, Bùi Trần Vương.Khổ: 16x24cm. Số trang: 255tr.

21/01/2013

Tác giả: Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hoàng Anh.Khổ: 16x24cm. Số trang: 300tr.

21/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Lê, Hà Duy Ngọ. Khổ: 16x24cm. Số trang: 340tr.

21/01/2013

Tác giả: Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa. Khổ: 19x27cm. Số trang: 282 trang.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU