09/07/2021

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về các nghiên cứu thiết kế, biểu hiện, đánh giá hoạt tính sinh học và tính sinh miễn dịch, khả năng bảo hộ gà của kháng...

09/07/2021

Cuốn sách là nguồn thông tin hữu ích với các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh virus bao gồm: việc thu...

09/07/2021

      

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU