Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách 2020
2022 51/QĐ-VHL 17/01/2022