Hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc
Mã sản phẩm M024
Mô tả sản phẩm

Hệ thống thu gom và xử lý nước xả bùn từ bể lắng và nước rửa các bể lọc. Bao gồm 2 hạng mục chính: Bể điều hòa và Tổ hợp Soliquator

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Hệ thống thu gom và xử lý nước xả bùn từ bể lắng và nước rửa các bể lọc. Bao gồm 2 hạng mục chính: Bể điều hòa và Tổ hợp Soliquator

Ưu điểm nổi bật

Nhờ cấu trúc cyclone và vận hành bằng động năng, thiết bị này có tốc độ tách lắng cao, cho phép tác nước và bùn xảy ra nhanh hơn 10 lần, so với bể lắng tĩnh có cùng thể tích.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791