Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của NSTW đợt 2 năm 2022)
2022 1963/QĐ-VHL 23/11/2022
2
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 2)
2022 1069/QĐ-VHL 27/06/2022
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 10 năm 2021)
2021 2152/QĐ-VHL 07/12/2021
4
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 165/QĐ-VHL 20/02/2020
5
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019