Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 165/QĐ-VHL 20/02/2020
2
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2019
2019 201/QĐ-VHL 20/02/2019
4
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 11 năm 2018)
2018 2053/QĐ-VHL 21/11/2018
5
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018)
2018 1920/QĐ-VHL 31/10/2018