Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023
2023 2523/QĐ-VHL 05/12/2023
2
Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2023 1468/QĐ-VHL 18/07/2023
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của NSTW đợt 2 năm 2022)
2022 1963/QĐ-VHL 23/11/2022
4
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh thường xuyên giao tự chủ, điều chỉnh tháng 10 và tháng 11 năm 2022)
2022 16/11/2022
5
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 2)
2022 1069/QĐ-VHL 27/06/2022
6
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 10 năm 2021)
2021 2152/QĐ-VHL 07/12/2021
7
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 165/QĐ-VHL 20/02/2020
8
Công khai dự toán ngân sách 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019)
2019 2073/QĐ-VHL 29/11/2019
9
Công khai dự toán ngân sách năm 2019
2019 201/QĐ-VHL 20/02/2019
10
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 11 năm 2018)
2018 2053/QĐ-VHL 21/11/2018
11
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2018)
2018 1920/QĐ-VHL 31/10/2018
12
Công khai dự toán ngân sách 2018 (điều chỉnh kinh phí tháng 6 năm 2018)
2018 1395/QĐ-VHL 25/07/2018
13
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế 2)
2018 1186/QĐ-VHL 21/06/2018
14
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí vốn vay nước ngoài)
2018 616/QĐ-VHL 17/04/2018
15
Công khai dự toán ngân sách 2018 (kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế)
2018 533/QĐ-VHL 09/04/2018
16
Công khai dự toán ngân sách 2018 (chương trình KHCN Vũ Trụ 2016-2020)
2018 477/QĐ-VHL 30/03/2018
17
Kinh phí các nhiệm vụ thuộc chương trình KHCN Vũ trụ
2017 2439/QĐ-VHL 24/11/2017
18
Kinh phí viện trợ dành cho đào tạo học sinh Lào, Campuchia năm 2017
2017 2349/QĐ-VHL 13/11/2017
19
Bổ sung kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm 2017
2017 2265/QĐ-VHL 30/10/2017
20
Công khai dự toán ngân sách 2017 (bổ sung kinh phí tháng 10)
2017 2202/QĐ-VHL 18/10/2017