TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN

 
Trụ sở: Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: ThS. CVC. Phạm Thanh Mai

Phó Giám đốc: TS. NCVC. Phạm Hồng Công

Anh 1
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37916937
Fax: 024.37916938
Email: vanthu@cic.vast.vn
Website: www.cic.vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc:
ThS. CVC. Phạm Thanh Mai
Phó Giám đốc: TS. NCVC. Phạm Hồng Công
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hồng Quang
- Phó Chủ tịch: PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
- Thư ký: TS. Phạm Hồng Công
- Ủy viên: GS.TS. Đặng Quang Á, ThS. Trần Ngọc Long, ThS. Trần Văn Sinh, ThS. Nguyễn Thị Hoan
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là  Viện Hàn lâm) và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; quản lý, điều hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn); bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm;

- Là đơn vị có thu, hoạt động công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tính toán khoa học trong toàn Viện Hàn lâm, cụ thể:

a) Xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, Cổng thông tin điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn), cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

b) Cung cấp các dịch vụ trực tuyến của Viện Hàn lâm; quản lý, quy hoạch, phân bổ và cấp phát các tài nguyên trên mạng máy tính và máy tính hiệu năng cao phục vụ tính toán khoa học do Trung tâm được giao quản lý; đảm bảo việc kết nối mạng của Viện Hàn lâm với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước theo quy định của Nhà nước;

c) Nghiên cứu, phát triển các phần mềm dùng chung phục vụ cho việc tin học hóa hoạt động quản lý của Viện Hàn lâm; hướng dẫn, chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình và các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, vận hành các trang/cổng thông tin điện tử trong các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;

d) Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng; là đơn vị đầu mối của Viện Hàn lâm cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng;

đ) Tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao. Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phần mềm, các hệ thống nhúng và các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa;

e) Tư vấn và thực hiện các dự án xây dựng công trình, dự án ứng dụng công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan đến công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, xây dựng công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, thẩm định, giám sát kỹ thuật.

g) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

 nghiệp vụ về công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng;
- Tư vấn, thực hiện đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án ĐTXDCT có liên quan đến công nghệ thông tin, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công.
- Tư vấn, thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT và các dịch vụ công nghệ thông tin khác có liên quan gồm các hoạt động: Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; khảo sát, lập, quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, thẩm định thiết kế; soạn thảo hồ sơ mời thầu; giám sát; lựa chọn nhà thầu.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 1. Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin
 2. Phòng Nội dung thông tin số
 3. Phòng Công nghệ tính toán và Ứng dụng
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
 1. Phòng Quản lý tổng hợp
 
 
Tổng số CBVC: 20 người

• Phó Giáo sư: 02
• Tiến sĩ khoa học: 01
• Tiến sĩ: 02
• Thạc sĩ: 09
• Cử nhân: 06
• Số biên chế: 18
• Số hợp đồng: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng lưới truyền thông;
 • Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, dịch vụ hành chính điện tử cũng như tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng;
 • Quản lý kỹ thuật, điều hành và duy trì hoạt động của cổng trang thông tin điện tử của Viện;
 • Quản lý, khai thác hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ nhu cầu tính toán khoa học trong Viện và hợp tác quốc tế; phát triển tính toán mạng lưới theo phân công của Chủ tịch Viện;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thu nhập dữ liệu, lưu trữ, xử lý thông tin dữ liệu số chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực công nghệ mạng lưới, giải pháp tích hợp dữ liệu, phần mềm, công nghệ máy chủ hiệu năng cao phục vụ cơ sở dữ liệu trên mạng,..

a.   Phòng Quản lý tổng hợp

Chức năng:

 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Trung tâm.
 • Quản lý tiền lương và hành chính.
 • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.

Nhiệm vụ:

 • Quản lý các hoạt động khoa học, tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật.
 • Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên.
 • Thực hiện công tác hành chính - quản trị của đơn vị.
 • Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.
 • Giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý, điều hành các nguồn tài chính. Tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng tài chính của đơn vị.
 • Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm.

b. Phòng Nội dung thông tin số

Chức năng:

Quản lý, điều hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam(www.vast.gov.vn);
Thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nội dung số cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ:

 • Lựa chọn, biên tập tin bài và trình Ban Biên tập phê duyệt;
 • Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin;
 • Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức, cá nhân ở tổ chức khác cung cấp;
 • Phân loại tin bài, biên tập, cập nhật kịp thời và chịu trách nhiệm về thông tin được đăng tải trên Trang TTĐT;
 • Quản lý và tổ chức cập nhật nội dung của Trang TTĐT theo chỉ đạo của Ban Biên tập;
 • Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trực thuộc Viện Hàn lâm cung cấp thông tin về hoạt động khoa học công nghệ để có tin tức cập nhật hàng ngày đăng lên Trang TTĐT;
 • Tham gia các sự kiện do Lãnh đạo Viện chủ trì để thu thập thông tin, bài viết cập nhật đăng lên Trang TTĐT;
 • Là đầu mối tiếp nhận các văn bản, tin, bài viết liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân gửi đăng lên Trang TTĐT;
 • Là đầu mối tiếp nhận và chuyển đến các đơn vị có liên quan câu hỏi của độc giả và các tổ chức gửi đến Trang TTĐT;
 • Phối hợp với Ban Biên tập xây dựng kế hoạch hàng năm về những mảng thông tin cần đăng tải trên Trang TTĐT;
 • Đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác vận hành Trang TTĐT;
 • Lập dự toán, thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm cho công tác vận hành Trang TTĐT.
 • Cung cấp các dịch vụ và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực nội dung thông tin số:
 • Thiết kế, xây dựng Trang TTĐT;
 • Cung cấp dịch vụ thu thập, biên soạn nội dung, số hoá thành dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác truyền thông và lưu trữ.

c. Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin

Chức năng:

Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ:

 • Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng lưới truyền thông;
 • Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, dịch vụ hành chính điện tử cũng như tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng;
 • Quản lý kỹ thuật, điều hành và duy trì hoạt động của cổng trang thông tin điện tử của Viện;
 • Quản lý, khai thác hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ nhu cầu tính toán khoa học trong Viện và hợp tác quốc tế; phát triển tính toán mạng lưới theo phân công của Chủ tịch Viện;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thu nhập dữ liệu, lưu trữ, xử lý thông tin dữ liệu số chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực công nghệ mạng lưới, giải pháp tích hợp dữ liệu, phần mềm, công nghệ máy chủ hiệu năng cao phục vụ cơ sở dữ liệu trên mạng,..
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
 • Hợp tác liên doanh, liên kết để sản xuất gia công các sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, chạy thử phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Quản lý theo dõi đường truyền Internet. Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các đơn vị trong khuôn viên khu công nghệ cao 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ phục vụ cho hoạt động của hệ thống ứng dụng dùng chung: cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử và các ứng dụng phục vụ quản lý của Viện Hàn lâm.
 • Xây dựng và quản trị Bảng tin điện tử màn hình lớn bằng công nghệ tính toán song song.
 • Đảm bảo và triển khai các dịch vụ: Kaspersky, Email, Web, Video Conferencing, Cổng thông tin, Lưu trữ và tích hợp dữ liệu cho Lãnh đạo Viện, các tổ chức giúp việc Chủ tịch Viện.
 • Xây dựng, phát triển, lập quy hoạch và quản lý hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng (VAST Campus) truyền dẫn tốc độ cao trong khuôn viên khu công nghệ cao. Theo dõi tổng thể của hoạt động Trung tâm mạng thông qua hệ thống phần mềm giám sát (Cacti, Nagios, Ntop)
 • Đảm bảo vận hành dịch vụ mạng Viện Hàn lâm (VAST NET): cung cấp các dịch vụ DHCP, địa chỉ IP tĩnh, hệ thống giám sát máy chủ và thiết bị mạng, hệ thống quản lý cán bộ, thư điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nội dung số cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
 • Bảo trì, sữa chữa các thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm, khắc phục các lỗi bảo mật, phòng chống các cuộc tấn công mạng, virus, thư rác… của Trung tâm Tích hợp dữ liệu và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện.
 • Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các đề án, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt, chạy thử, tích hợp hệ thống; dịch vụ kỹ thuật về mạng và truyền thông; sửa chữa, bảo trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin số và hệ thống bảo mật các dịch vụ, ứng dụng dùng chung trong toàn Viện Hàn lâm; hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

d. Phòng Công nghệ tính toán và Ứng dụng

Chức năng:

Phòng Công nghệ tính toán và ứng dụng  thực hiện hoạt động công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Thực hiện các đề tài, đề án, dự án… về Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm triển khai ứng dụng, chia sẻ tài nguyên tính toán phục vụ nghiên cứu khoa học và tính toán các bài toán lớn của quốc gia.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật liên quan đến Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Hỗ trợ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nghiên cứu triển khai các công nghệ mới liên quan đến Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao trong toàn Viện Hàn lâm, trong và ngoài nước.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao.
 • Tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao. Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phần mềm, các hệ thống nhúng và các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa;
 • Tư vấn và thực hiện các dự án xây dựng công trình, dự án ứng dụng công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan đến công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, xây dựng công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, thẩm định, giám sát kỹ thuật.
 • Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung tâm Tin học và Tính toán đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Viện Hàn lâm cũng như bước đầu tiến tới triển khai hệ thống phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay. 

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ và vận hành hạ tầng CNTT đáp ứng chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm KHCNVN:

+ Hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ kết nối liên thông văn bản giữa Viện Hàn lâm với Chính phủ, Bộ, ban ngành, địa phương
+ Phần mềm chữ ký số phiên bản 2.0 được tích hợp với hệ thống quản lý văn bản điện tử, đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành
+ Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm
+ Hệ thống thư điện tử Viện Hàn lâm
+ Hệ thống lưu trữ đám mây (VAST-Cloud)
+ Hệ thống điều hành tác nghiệp (VAST-Office)
+ Hệ thống giám sát băng thông
+ Hệ thống tính toán hiệu năng cao
+ Hệ thống quản lý đề tài (OMS)

Kết quả nghiên cứu cơ bản: giai đoạn 2017-2021, Trung tâm Tin học và Tính toán đã công bố 33 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE; 7 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác có mã ISSN; 7 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

Một số kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng nổi bật:

1. Nghiên cứu và ứng dụng Hệ thống quản lý kiểm tra y tế điện tử thông minh

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra khủng hoảng y tế toàn cầu. Bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, PGS.TS. Phạm Hồng Quang, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các cộng sự đã nhanh chóng triển khai thiết kế Hệ thống chuyên dụng giúp quản lý kiểm tra y tế điện tử thông minh. Hệ thống được thiết kế dựa trên các công nghệ nền tảng của CMCN 4.0, đó là Trí tuệ nhân tạo (AI) dựa kiến trúc Vạn vật kết nối Internet (IoT) 4 lớp: Cảm biến—nối kết Internet—Tính toán biên—Trung tâm lưu trữ xử lý dữ liệu.

Thiết kế và giải pháp này đang được chuyển giao sản xuất đại trà, một công cụ phòng chống dịch hữu ích theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ. Hệ thống chính là công cụ áp dụng chủ trương số hóa và tự động toàn bộ quy trình kiểm tra y tế bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh. Hệ thống còn giúp điện tử hoá quy trình đăng ký xin cấp kiểm tra các loại giấy phép, giấy hẹn truy cập thông qua các địa điểm khác nhau nhằm tạo thuận lợi cho người xin và người cấp phép đi lại, tổ chức các đợt tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý thông tin theo vết trên hệ thống do Nhà nước quản lý. Do vậy làm giảm thiểu thời gian xin cấp và kiểm tra, tăng tính xác thực đối tượng qua nhận dạng hình ảnh, thống nhất dữ liệu khai báo y tế điện tử trên môi trường do Bộ Y tế và Bộ TTTT cung cấp: tokhaiyte.vn.

Hệ thống có thể sử dụng để kiểm soát vào ra công sở, chấm công sử dụng nhận dạng khuôn mặt kèm theo thẻ QRCode hoặc mã định danh trên điện thoại, máy tính bảng.

2.  Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển. Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Quốc gia về Công nghệ Vũ trụ, thời gian thực hiện 2017-2020. Một số kết quả đạt được:

+ Xây dựng và thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị thông tin liên lạc giám sát dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và thu thập dữ liệu khí quyển trong phạm vi rộng và hoạt động dài ngày.
+ Xây dựng và thử nghiệm thành công hệ thống dự báo đường bay, quản lý thông tin mạng lưới.
+ Xây dựng và thử nghiệm thành công hệ thống LPWAN trong thông tin liên lạc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, và thu thập dữ liệu cảnh báo thiên tai.
+ Nội dung “Xây dựng thành công công nghệ điều khiển bay và thu hồi khí cầu tầng bình lưu” đã được vào 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam năm 2020.

Ba loại hệ thống hạ tầng cao không: Radiosonde pilot, HAPS nhỏ và HAPS lớn


 
Thiết bị PLB, EPIRB và đường đi theo dõi phương tiện mang thiết bị trên bản đồ trung tâm

3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công hệ thống thông tin, truyền thông và giám sát hoạt động của tên lửa nghiên cứu

Đây là kết quả nghiên cứu của nhánh 2 có nội dung “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thông tin, truyền thông và giám sát hoạt động của tên lửa nghiên cứu (gọi tắt là PMC – Payload Motion Computer)”, chủ nhiệm là PGS. TS. Phạm Hồng Quang, Trung tâm Tin học và Tính toán là cơ quan chủ trì; thuộc đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”, Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng, cơ quan chủ trì đề tài Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đề tài nhánh 2 do Trung tâm Tin học và Tính Toán chủ trì đã đạt được các kết quả chính như sau:

+ Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công hệ thống thiết bị đo đạc giám sát và truyền tin, ghi hộp đen các thông số động học của bộ đo trên khoang tên lửa nghiên cứu như gia tốc, lực tác động, vận tốc, vị trí, đường bay, cao độ, tọa độ định vị kinh vĩ; đồng thời các thông số khí quyển môi trường như nhiệt độ, áp suất độ ẩm.
+ Xây dựng được hệ thống tích hợp đa thể loại cảm biến, kèm theo các đầu vào điện tử phát hiện mở khoang PMC (mở vỏ đỗ do nhánh 1 thực hiện), đầu ra điều khiển an toàn bung dù và trở về chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng khi xuống đất.
+ Kết quả thử nghiệm bắn bay thực tế đã cho thấy hệ thống chịu tải được đến 31G và hoạt động được ở nhiệt độ đến -80 độ C.
+ Chế tạo được hệ thống các thiết bị đo đạc trên khoang PMC đạt được theo đúng đăng ký và có những điểm nổi bật sau: gia tốc sử dụng 2 bộ 3 chiều, 1 thang đo đến 16G độ chính xác cao để tính tư thế tên lửa khi bay không có động cơ hoạt động, 1 thang đo đến 100G để giám sát khi động cơ hoạt động; đo độ cao vượt trội gồm 3 nguồn IMU, GNSS và barometer (khi không có mất ổn định tên lửa thì sai số 3 độ cao 3 hệ thống dưới 10%); tính toán chuyển động: tốc độ, dịch chuyển trong không gian, tư thế xoay, lắc, gật tổng hợp từ các thông số đo đạc nội tại được thực hiện trong các lần bắn, hiển thị đồ họa trực quan theo thời gian thực dễ dàng nghiên cứu quá trình phóng bay; thông tin về vị trí rơi của PMC được truyền về trung tâm giúp cho quá trình thu hồi được chính xác và nhanh chóng.
+ Xây dựng được hệ thống giám sát bay giao tiếp vô tuyến sử dụng 2 kênh độc lập, truyền dẫn ổn định trong toàn bộ quá trình phóng lên, bay và rơi. Hệ thống phần mềm mặt đất (GCS) thể hiện trực quan đồ thị thời gian thực trạng thái tư thế, vị trí, quỹ đạo, tốc độ, gia tốc, độ cao, áp suất, nhiệt độ và độ ẩm.
+ Chế tạo được hệ thống ghi dữ liệu và truyền thông vô tuyến được nghiên cứu thiết kế và chế tạo gồm 2 hệ thống là hệ thống thu định hướng và hệ thống thu vô hướng: hệ thống thu định hướng được chế tạo có điều khiển theo vết đối tượng di chuyển trên cao và dưới đất, tầm liên lạc với PMC có thể đến hơn 100 km dưới đất và trên 400 km trên không trong điều kiện ăng ten phát PMC còn nguyên; hệ thống thu vô hướng hỗ trợ tăng cường khả năng liên lạc trong quá trình phóng tên lửa cũng như hỗ trợ tìm kiếm thiết bị sau khi phóng bởi tính di động cao, phủ sóng 5 đế 10 km trong điều kiện núi rừng, khoảng cách truyền tin có thể hơn 200 km trên không trong điều kiện ăng ten phát PMC còn nguyên.
+ Xây dựng được hệ thống trợ giúp tìm kiếm thu hồi PMC khi trở về mặt đất có thể phủ sóng 5 đến 10 km trong điều kiện rừng núi, khoảng cách truyền tin có thể hơn 200 km trên không. Máy tính công nghiệp cơ động, có pin, chịu rung sốc, va đập và nhiệt cao. Màn hình cảm ứng đồ họa có hỗ trợ bản đồ, nhận tín hiệu từ PMC thể hiện tọa độ GNSS và có ổ cứng để lưu trữ dữ liệu.

Có thể thấy rằng hệ thống thiết bị thông tin, truyền thông, và giám sát hoạt động của tên lửa nghiên cứu do nhánh 2 nghiên cứu, thiết kế và chế tạo là hệ thống đầu tiên ở Việt Nam đo quỹ đạo bay nội tại của tên lửa nghiên cứu và truyền về hiển thị các tham số theo thời gian thực. Nhánh 2 đã công bố 1 bài báo trên tạp chí trong nước và 1 báo cáo tại hội nghị quốc tế về chương trình tên lửa và khinh khí cầu Châu Âu lần thứ 24 tại Đức (Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đoàn cán bộ tham dự hội nghị về chương trình tên lửa và khinh khí cầu Châu Âu).

4. Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay, thời gian thực hiện 2016-2018. Sản phẩm của đề tài là hệ thống hoàn chỉnh với đầy đủ cấu phần, quy trình đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật FAA AC150/5220-24 (đã được thử nghiệm trong 6 tháng tại sân bay Đà Nẵng). Tính ứng dụng cao, có thể sản xuất tại Việt Nam với chất lượng tương đương thiết bị/hệ thống hiện có trên thế giới, giá thành cạnh tranh. Vượt trội ở khả năng bảo hành, bảo trì, triển khai rộng rãi tại các sân bay ở Việt Nam, phù hợp với lộ trình của ICAO (sẽ đưa vào yêu cầu bắt buộc các sân bay phải được trang bị hệ thống tự động tìm kiếm – phát hiện – trợ giúp thu hồi FOD tại các đường cất hạ cánh).

Sơ đồ hoạt động thông tin của hệ thống CNTT&TT tìm kiếm, phát hiện và trợ giúp thu dọn FOD

Bộ cảm biến dọc đường cất hạ cánh (CHC)

5. Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2, thực hiện từ 2017-2019. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc với các sản phẩm chính sau: 04 phần mềm và bộ số liệu tính toán, 1 hệ thống lưu trữ cỡ lớn, 1 hệ thống mô hình cung cấp dịch vụ mô phỏng và dự báo thời tiết, 17 bài báo khoa học (9 bài ISI, 8 báo cáo tại nghị khoa học trong và ngoài nước), đào tạo sau đại học (hỗ trợ 6 NCS và đào tạo 02 thạc sĩ) và đang gửi đăng ký 01 sáng chế.

Một số hình ảnh kết quả nghiên cứu của các đề tài sử dụng Hệ thống tính toán hiệu năng cao:

(a) Một ô đơn vị Sharklet có n = 4 đặc điểm riêng biệt. (b) Chưng cất ô đơn vị Sharklet trên một mạng tinh thể vuông có hằng số mạng 1 mm. Kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học”, do PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng và các cộng sự thực hiện.

(a) Diễn biến theo thời gian của dòng quang trong QWR đối với các năng lượng photon khác nhau. (b) Phổ hấp thụ tuyến tính của QWR. (c) Biên độ DC và (d) Biên độ AC của dòng quang so với năng lượng photon. Kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu lý thuyết về dòng quang điện cực nhanh trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều” thuộc chương trình NAFOSTED do TS. Huỳnh Thanh Đức làm chủ nhiệm.

   
 website: http://cic.vast.vn/
 
 Anh 2