TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 
Trụ sở: Tòa nhà Khu Ươm tạo (A28), số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Quang Trung

Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt
                        TS. Bùi Quang Minh
                         PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh

Anh 1
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Tòa nhà Khu Ươm tạo (A28), số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 37568422
Fax: 024 37568422
Email: vanthu@cretech.vast.vn
Website: www.cretech.vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc
PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Quang Trung
Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt
TS. Bùi Quang Minh
PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh
 
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
   

Chức năng:

Trung tâm có chức năng tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:
 • Quan trắc môi trường, vật liệu mới, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, hoá dược, an toàn thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao.
 • Đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn các sản phẩm, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực quan trắc môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

  2. Tư vấn, đánh giá, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, phổ biến và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm.

  3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

  4. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

  5. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

 nghiệp vụ về công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng;
- Tư vấn, thực hiện đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án ĐTXDCT có liên quan đến công nghệ thông tin, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công.
- Tư vấn, thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT và các dịch vụ công nghệ thông tin khác có liên quan gồm các hoạt động: Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; khảo sát, lập, quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, thẩm định thiết kế; soạn thảo hồ sơ mời thầu; giám sát; lựa chọn nhà thầu.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 • Phòng Thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường
 • Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin
 • Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường
 • Phòng Nghiên cứu Triển khai
 • Phòng Nghiên cứu và Phát triển hóa dược
 • Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hóa sinh
 • Trung tâm Công nghệ Hóa môi trường
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm Thiên nhiên  
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
 • Phòng Quản lý tổng hợp
 • Phòng Đào tạo và Kết nối khoa học
 
   
 
Tổng số CBVC: 89
• Phó Giáo sư: 03
• Tiến sĩ: 12
• Thạc sĩ: 22
• Cử nhân: 47
• Số biên chế: 19
• Số hợp đồng: 70
• Khác: 05
 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Thí nghiệm và Phân tích An toàn thực phẩm và Môi trường:

- Cung cấp dịch vụ về phân tích chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm
- Kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm một số nhóm chất độc trong thực phẩm và môi trường
- Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách về an toàn thực phẩm hiện nay như: nghiên cứu phụ gia hóa chất hiện nay đang gây hại cho thực phẩm; nghiên cứu những yếu tố độc hại trong môi trường…
- Phát triển công nghệ màng thẩm thấu chuyển tiếp (FO) ứng dụng để sản xuất nước sinh hoạt từ nước mặn.

Phân tích Dioxin và Độc chất:

Triển khai nghiên cứu và cung cấp dịch vụ phân tích cho các lĩnh vực: Đánh giá tồn lưu chất độc màu da cam/Dioxin và một số các chất ô nhiễm hữu cơ chậm phân hủy (POPs) khác trong các đối tượng mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, sinh vật), thực phẩm, con người và các nguồn thải công nghiệp; đánh giá

sự phơi nhiễm của con người và cộng đồng với Chất da cam/Dioxin, đặc biệt là tại các khu vực gần điểm nóng ô nhiễm; Quan trắc phát thải Dioxin, Furan và dl-PCBs từ các nguồn thải công nghiệp; quan trắc một số chất ô nhiễm khác thuộc nhóm POPs trong các đối tượng mẫu môi trường, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm Chất diệt cỏ/Dioxin ở các vùng nóng.

Phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường:

- Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
- Thử nghiệm, nghiên cứu phát triển các phương pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu và bảo quản mẫu.
- Nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng các phương pháp, quy trình hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị đo, đếm.
- Đánh giá và kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc phục vụ các nhiệm vụ quan trắc môi trường...

Nghiên cứu và triển khai hoá dược

- Nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ của ngành công nghiệp hóa dược, dược liệu
- Nghiên cứu phát hiện các nguồn nguyên liệu thiên nhiên có kha năng ứng dụng trong lĩnh vực y dược, thực phẩm, mỹ phẩm và nông nghiệp
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm có nguồn gốc thân thiện môi trường ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu

Đào tạo và kết nối khoa học

- Phối hợp với các đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ mới, kỹ thuật mới.
- Tổ chức, thực hiện công tác đào tạo sau đại học
- Tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thu hút nguồn lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm.
- Hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế xây dựng, triển khai và thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.
- Tổ chức, thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Tư vấn và chuyển giao công nghệ

Về dịch vụ tư vấn

Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải
Tư vấn xin phép khai thác nước dưới đất
Tư vấn đánh giá tác động môi trường cho các công ty, nhà máy…
Nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống để mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội.Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, xử lý kim loại nặng, công nghệ trồng rau sạch … Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sức khỏe và đời sống người dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra.

Về công tác chuyển giao công nghệ

Nhiều công trình nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội, được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước quan tâm và đánh giá cao. Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, xử lý kim loại nặng, công nghệ trồng rau sạch... Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sức khỏe và đời sống người dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra.

 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Một số Đề tài, Dự án đã thực hiện của Trung tâm
- Dự án: “Tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường” thực hiện trong 2 năm (2014-2015).
- Dự án: “Xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” thực hiện trong 3 năm (2016-2018)
- Dự án NCKH trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KH&CN VN: “Nghiên cứu xác định chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm” (2016-2018)
- Dự án: “Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa dược” (2016-2019)
- Dự án “ Đầu tư Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu môi trường không khí”
- Dự án hợp tác với Cộng hoà Áo “Hỗ trợ khoa học về quản lý ô nhiễm tại Hà Nội” (2017-2019)
- Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt bất thường tại Hồ Tây (2016-2017)
* Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số VN 2-0002060 “Bộ lọc chất rắn lơ lửng (TSS) dùng trong thiết bị quan trăc môi trường nước tự động”. Giải pháp hữu ích này đề cập đến bộ lọc chất rắn lơ lửng (TSS) dùng trong thiết bị quan trắc môi trường nước tự động bao gồm phần nắp, màn lọc, giá đỡ màng được gắn với buồng đựng mẫu lọc. Bộ lọc chất rắn lơ lửng được thiết kế để có thể lọc TSS để hiệu chỉnh được hệ số COD thông qua xác định lượng TSS bằng bộ phận đo UV-COD trong phần đo quang của thiết bị quan trắc môi trường nước tự động.

   
 website: www.cretech.vast.vn
 
Anh 2

 

Thiết bị phân tích sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao (HPLC/HRMS Q Extractive Focus)

Thiết bị sắc kí khí khối phổ GC/MS (7890B GC/5977A  MSD)

Thiết bị sắc khí lỏng khối phổ LC/MSn