TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 
Trụ sở: Toà nhà A11 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Vân Nga
Phó Giám đốc: ThS. Trần Danh Minh Hoàng
Trung tâm thông tin tư liệu được thành lập theo Quyết định số 595/VKH-TCCB ngày 12/10/1982 của Viện Khoa học Việt Nam
Người ký: GS. Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Toà nhà A11 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.4373 – 3756.2130 – 3756.4344
Fax: (+84)(24) 3756.4344
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Vân Nga
Phó Giám đốc: ThS. Trần Danh Minh Hoàng
   
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất quản lý mạng lưới thông tin – tư liệu khoa học và công nghệ thuộc Viện HLKHCNVN: Thu thập, lưu trữ, xử lý, tuyên truyền và phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nhiệm vụ

 • Quản trị, cập nhật và đưa vào khai thác các nguồn thông tin khoa học và công nghệ được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm.
 • Tổ chức quản lý, xây dựng kết nối nguồn tài nguyên điện tử và xây dựng môi trường tích hợp tài nguyên thân thiện với người dùng.
 • Tổ chức xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin – Tư liệu (sách, tạp chí, báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo trích, bộ sưu tập chuyên đề...)
 • Cung cấp các thông tin về thành tựu khoa học và công nghệ mới cho lãnh đạo và các cán bộ khoa học thuộc Viện HLKHCNVN.
 • Cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động Sở hữu trí tuệ (Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích... và các văn bản pháp lý có liên quan).
 • Lưu giữ các kết quả nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấp Viện HLKHCNVN.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu số liệu lịch Việt Nam và thế giới. Cung cấp số liệu lịch Việt Nam cho các nhà xuất bản trong cả nước theo sự uỷ quyền của lãnh đạo Viện HLKHCNVN.
 • Đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin – tư liệu trong mạng lưới thư viện các viện chuyên ngành thuộc Viện HLKHCNVN, tập trung vào hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng thư viện điện tử, xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế vào hoạt động thông tin – tư liệu.
 • Cung cấp các dịch vụ và thực hiện hợp tác quốc tế về thông tin- tư liệu khoa học.
 • Thông tin tuyên truyền về các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện HLKHCNVN trên các phương tiện thông tin đại chúng và quảng bá các sản phẩm khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Viện HLKHCNVN.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện HLKHCNVN giao cho theo các quy định của pháp luật.
 
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

. Tổng số: 39
. Biên chế:35
. Số hợp đồng: 04
. Giáo sư: 0
. Phó Giáo sư: 0
. Tiến sĩ khoa học: 0
. Tiến sĩ : 01
. Thạc sĩ: 07
. Cử nhân: 26
. Khác: 05

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Hoạt động thư viện: Thư viện truyền thống và thư viện điện tử.
 • Các hoạt động thông tin khoa học, thông tin sở hữu công nghiệp, thông tin tuyên truyền.
 • Hoạt động lưu trữ tư liệu khoa học.
 • Nghiên cứu lịch Việt Nam và thế giới.