BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 
Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. NCVCC. Bùi Trọng Tuyên

Phó Trưởng ban: CVC. Phan Thu Hà
                             ThS. Phùng Ngọc Tuấn Anh
                             TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh

Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tài chính
Quyết định số 20/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Tầng 6, Toà nhà Điều hành Viện Hàn lâm KHCNVN, 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3791.6482
Fax: (+84)(24) 3756.2765
Email:khtc@vast.vn
Website: http://www.vast.gov.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: TS. NCVCC. Bùi Trọng Tuyên
Phó Trưởng ban:
CVC. Phan Thu Hà
  ThS. Phùng Ngọc Tuấn Anh
  TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Vị trí và chức năng:

Ban Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm thống nhất quản lý về công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính, thống kê, tài sản công và đầu tư phát triển tại Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ:

Ban Kế hoạch - Tài chính có những nhiệm vụ sau đây:
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chủ tịch Viện Hàn lâm các giải pháp, chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.
2. Chủ trì, xây dựng, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm các văn bản quản lý, quy chế, chế độ, tiêu chuẩn, định mức về kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý sử dụng tài sản công đối với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm về kế hoạch, đầu tư, thống kê, quản lý tài chính và tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
4. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý và hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán và quản lý tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Phối hợp với các Ban chức năng liên quan trong việc phân loại, xác định cơ chế tự chủ của đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo từng giai đoạn.
5. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
6. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm về công tác kế hoạch, đầu tư, thống kê, công tác tài chính, kế toán và quản lý tài sản công tại đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
7. Công tác kế hoạch khoa học - công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng và trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của Viện Hàn lâm;
b) Xây dựng các Chương trình hành động của Viện Hàn lâm thực hiện định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước;
c) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý và hướng dẫn thực hiện các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Viện Hàn lâm;
d) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định đánh giá và nghiệm thu đối với các đề tài, nhiệm vụ, dự án, đề án khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao phụ trách;
đ) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm và phối hợp với các Ban chức năng liên quan trong việc quản lý và hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định, đánh giá và nghiệm thu đối với các đề tài, nhiệm vụ, dự án, đề án khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm thuộc loại hình ứng dụng triển khai, hợp tác quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
e) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, các nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ điều tra cơ bản, các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ khác do Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;
g) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc quản lý, xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch trung hạn và hàng năm, kế hoạch xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ gồm: Xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở làm việc trong toàn Viện Hàn lâm;
h) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Viện Hàn lâm theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Viện Hàn lâm. Chủ trì, xây dựng báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của Viện Hàn lâm.
8. Công tác tài chính:
a) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong công việc quản lý, thẩm định sử dụng ngân sách Nhà nước, bao gồm: Kinh phí chi thường xuyên (kinh phí chi quản lý Nhà nước, chi sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo, các dự án, các chương trình, đề án); vốn đầu tư phát triển (vốn đầu tư phát triển cho ngành, lĩnh vực, vốn đầu tư xây dựng cơ bản); vốn ngoài nước, vốn đối ứng, viện trợ không hoàn lại và các nguồn vốn hợp pháp khác;
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm; dự toán ngân sách hàng năm của Viện Hàn lâm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp, xây dựng và trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phương án phân bổ, điều chỉnh, giao chỉ tiêu dự toán - chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;
c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phê duyệt dự toán các nhiệm vụ thu - chi ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành và theo ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm;
d) Quản lý và triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Hệ thống TABMIS);
đ) Chủ trì thẩm định tài chính các đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm theo quy định hiện hành;
e) Chủ trì thẩm định, kiểm tra và trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, danh mục, dự toán đối với các đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Viện Hàn lâm;
g) Chủ trì thẩm định, kiểm tra và trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Viện Hàn lâm; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Viện Hàn lâm gửi các cơ quan liên quan theo quy định của Nhà nước;
h) Tổng hợp, công khai dự toán ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định;
i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Chủ trì thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định;
k) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc thực hiện quyền chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước;
l) Tham mưu, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định của Nhà nước về lập và chấp hành quyết toán ngân sách, xuất toán và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách Nhà nước đã quy định.
9. Công tác đầu tư:
a) Chủ trì, xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và hàng năm; phương án phân bổ, triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt;
b) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định về chủ trương đầu tư; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật;
c) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định về dự án đầu tư; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, danh mục, công nghệ, tính năng kỹ thuật của thiết bị và thiết kế, dự toán đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (khi cần) kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư; kiểm tra về đấu thầu theo quy định;
đ) Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư theo niên độ; thẩm tra, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét và phê duyệt quyết toán đầu tư các dự án hoàn thành thuộc Viện Hàn lâm quản lý theo quy định của pháp luật.
10. Công tác quản lý tài sản:
a) Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, chủ trì kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm theo quy định;
b) Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp định mức sử dụng phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm;
c) Thẩm định, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phương án thuê, xử lý tài sản công (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý, xác lập sở hữu Nhà nước) tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;
d) Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phương án xử lý tài sản hình thành từ các đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước được giao quản lý và vốn nước ngoài khi kết thúc;
đ) Làm đầu mối đăng ký tài sản công, nhập dữ liệu, theo dõi, quản lý các tài sản có giá trị lớn của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công của Viện Hàn lâm; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm theo quy định.
11. Công tác thống kê:
a) Chủ trì và phối hợp với các Ban chức năng xây dựng, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành hệ thống chi tiêu thống kê của Viện Hàn lâm, chế độ báo cáo thống kê của Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê;
b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin thống kê phục vụ quản lý của Viện Hàn lâm; tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ và công bố thông tin thống kê của Viện Hàn lâm theo quy định.
12. Hướng dẫn, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, tổng hợp báo cáo về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công tại đơn vị dự toán trực thuộc Viện Hàn lâm theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
13. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, thanh tra tại Viện Hàn lâm trong các lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, quản lý tài chính và tài sản công; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.
14. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc kiểm tra, tham gia kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Kế hoạch - Tài chính.
15. Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Kế hoạch - Tài chính theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
16. Quản lý viên chức và người lao động, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Kế hoạch - Tài chính theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 16 người

- Số biên chế: 14
- Số hợp đồng dài hạn: 02
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 01
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 05
- Thạc sỹ: 02
- Cử nhân: 09
- Khác:

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các đề tài thuộc các hướng ưu tiên, đề tài độc lập, nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao, đề tài ủy quyền cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
  • Quản lý các dự án xây dựng cơ bản.
  • Quản lý các dự án Tăng cường trang thiết bị.
  • Giao chỉ tiêu, duyệt quyết toán tới các đơn vị trực thuộc.
  • Hướng dẫn kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm, tổng hợp kế hoạch trình Chủ tịch Viện phê duyệt và báo cáo các Bộ, ngành liên quan.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
  • Năm 2009: Cờ thi đua cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN);
  • Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban KHTC
  • Năm 2011: Cờ thi đua cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN);
  • Năm 2012: Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN) cho tập thể Ban KHTC.
  • Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Ban KHTC.
 
 
PGS. TS. Phan Ngọc Minh