VĂN PHÒNG

 
Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: ThS. Nguyễn Thanh Hùng
                                         ThS. Chu Thị Hoài Thu
                                         ThS. Vũ Thị Dung

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập theo Nghị định số 118/CP ngày 20/05/1975 của Hội đồng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Việt Nam. Hiện nay, hoạt động theo Quyết định số 2528/QĐ-VHL ngày 25/12/2019 của Chủ tịch Viện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3836.3122
Fax: (+84)(24) 3836.3122
Email: vanthu.vp@vast.vn
 
BAN LÃNH ĐẠO
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: ThS. Nguyễn Thanh Hùng
  ThS. Chu Thị Hoài Thu
  ThS. Vũ Thị Dung
   
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng

        Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Viện) trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Viện Hàn lâm, quản lý thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm các mặt: hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế, thư ký, cơ sở vật chất (nhà đất, tài sản), y tế, an ninh quốc phòng, quân sự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn cơ quan, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ
 1. Xây dựng, trình Chủ tịch Viện kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Văn phòng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện Hàn lâm;
 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản do Chủ tịch Viện giao;
 3. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng;
 4. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Viện Hàn lâm theo quy định của Pháp luật;
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
 6. Giúp Lãnh đạo Viện điều hành và quản lý các hoạt động của Viện Hàn lâm;
 7. Thực hiện công tác hành chính, lưu trữ;
 8. Thực hiện công tác quản trị, công sở;
 9. Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác vệ sinh phòng dịch, sơ cấp cứu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm;
 10. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quốc phòng, quân sự trong Viện Hàn lâm;
 11. Đảm bảo sử dụng và quản lý theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm đối với nguồn kinh phí Nhà nước giao, nguồn kinh phí nước ngoài tài trợ, các nguồn kinh phí khác mà Viện Hàn lâm giao cho Văn phòng quản lý;
 12. Thực hiện chức trách chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với Dự án Chủ tịch Viện giao;
 13. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác của Văn phòng theo quy định của Nhà nước;
 14. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
 15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao
 
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 81 người

- Số biên chế: 35
- Số hợp đồng: 46
- Thạc sỹ: 06
- Cử nhân: 26
- Khác: 46

 

Cơ cấu tổ chức:

 1. Phòng Hành chính - Lưu trữ
 2. Phòng Tổng hợp và Pháp chế
 3. Phòng Kế toán
 4. Phòng Bảo vệ
 5. Phòng Quản trị
 6. Phòng An toàn - Quy hoạch - Cơ điện
 7. Trạm Y tế
 8. Cơ quan đại diện Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Viện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai trong toàn Viện đối với một số lĩnh vực công tác như: Chính phủ điện tử, văn thư - lưu trữ, phổ biến giáo dục pháp luật, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy...;
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các hội nghị, hoạt động của Viện Hàn lâm hàng năm, tiêu biểu như: Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ngày thành lập Viện Hàn lâm...; phục vụ Lãnh đạo Viện đón tiếp chu đáo các đoàn khách quốc tế, trong nước khi đến thăm và làm việc tại Viện; làm đầu mối tổ chức các đoàn thăm viếng cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…;
 • Duy trì tốt công tác khánh tiết, phục vụ chu đáo các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, hội nghị, hội thảo của Viện hàng năm; vệ sinh sạch đẹp các tuyến đường giao thông, hành lang của Viện; quán xuyến, duy trì và chăm sóc vườn cây trong khuôn viên của Viện; làm tốt công tác vệ sinh tại các tòa nhà do Văn phòng quản lý;
 • Thường xuyên phục vụ đưa đón các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đoàn khách quốc tế, phục vụ hội nghị, hội thảo của cơ quan nhiệt tình, chu đáo và an toàn; thực hiện điều động, sử dụng phương tiện đúng mục đích, yêu cầu; cấp phát xăng dầu tiết kiệm, đúng định mức của nhà nước; phương tiện luôn được bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh sạch sẽ;
 • Thường trực cấp cứu, tổ chức khám chữa bệnh ban đầu hàng năm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng tuyến điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý kho dược theo quy định của Bộ Y tế tại tuyến cơ sở; thực hiện quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc BHYT, thanh quyết toán, giám định BHYT trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; báo cáo chuyển dữ liệu khám chữa bệnh, thuốc hàng ngày, tháng, quý, năm theo quy định của Bộ Y tế và BHXH;
 • Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị thường trực công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Viện Hàn lâm, như: Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên của Viện Hàn lâm tại số 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội và các cơ sở khác của Viện trên cả nước; mua sắm các vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch...;
 • Thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý và thu chi ngân sách của toàn bộ Khối các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện và Khối Văn phòng dân đảng; đảm bảo thanh toán tiền lương, nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vượt kế hoạch đề ra;
 • Hàng năm, hướng dẫn thực hiện công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức họp, bình xét thi đua khen thưởng nghiêm túc, đúng thời  hạn;
 • Thực hiện việc đăng ký, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác hàng nghìn văn bản đi đến, lập hồ sơ tài liệu của Viện Hàn lâm và Văn phòng nộp vào lưu trữ theo quy định;
 • Thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng ngừa an ninh trật tự trên địa bàn số 18 Hoàng Quốc Việt; kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường xảy ra trong cơ quan, đơn vị;
 • Vận hành tốt công tác điện nước, cải tạo sửa chữa các công trình, dự án do Văn phòng làm chủ đầu tư.
 
Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh