BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS.NCVC. Lê Quỳnh Liên

Phó Trưởng ban: TS. CV. Đặng Quang Hưng
                              TS. Nguyễn Hoàng Dương

 
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.1786
Fax: (+84)(24) 3756.2764
Email: icd@vast.vn hoặc htqt@vast.vn
Website: www.vast.gov.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: TS.NCVC. Lê Quỳnh Liên
Phó Trưởng ban: TS. CV. Đặng Quang Hưng
  TS. Nguyễn Hoàng Dương
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất quản lý về công tác hợp tác quốc tế thuộc phạm vi trách nhiệm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng, trình Chủ tịch Viện phê duyệt kế hoạch 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.
 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối ngoại khác của Viện; chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị khác thuộc Viện thực hiện việc chuẩn bị nội dung, phiên dịch, lễ tân, khánh tiết để Lãnh đạo Viện đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế ở trong và ngoài nước theo quy định.
 3. Là đầu mối quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Viện.
 4. Tham mưu, giúp Chủ tịch Viện đề xuất, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với nước ngoài; phối hợp với các các đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản, các chương trình, dự án quốc tế của các đơn vị trực thuộc.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các cam kết, các chương trình, dự án quốc tế về khoa học và công nghệ đã ký theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 6. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và lớp học quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 7. Chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc tổ chức và hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định nội dung, đánh giá và nghiệm thu đối với các đề tài, dự án hợp tác khoa học công nghệ cấp Viện với nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 8. Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính và các bộ, ngành có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ khác với nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 11. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
 
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 10 người

- Số biên chế: 09
- Số hợp đồng: 01
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 01
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 03
- Thạc sỹ: 03
- Cử nhân: 04
- Khác:

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện;
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương và đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hàng năm;
 • Tổ chức thực hiện và quản lý đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối ngoại khác của Viện;
 • Xử lý các văn bản, công văn, báo cáo các bộ, ngành liên quan về công tác đối ngoại của Viện;
 • Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và lớp học quốc tế về khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc về công tác hợp tác quốc tế.