Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu trạng thái cấu trúc và trạng thái trật tự từ của vật liệu từ điện phức hợp oxide BaYFeO4 và Mn3O4 theo sự thay đổi các tham số nhiệt độ và thành phần hóa học.
Mã số đề tài QTRU01.02/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Cơ quan phối hợp Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Đubna
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên GS.TS. Lê Hồng Khiêm và TSKH D.P.Kozlenko
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2023
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Sử dụng phương pháp nhiễu xạ nơtron trên lò phản ứng hạt nhân IBR-2 để nghiên cứu cấu trúc tinh thể và cấu trúc từ của một số vật liệu.
- Đào tạo cán bộ có hiểu biết về phương pháp nhiễu xạ notron để ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu.
-Tăng cường khai thác các thiết bị nghiên cứu lớn tại Viện LHNCHN Đubna.

 

Kết quả chính của đề tài

- Thu được nhiều kết quả mới về trạng thái cấu trúc và trạng thái trật tự từ của vật liệu từ điện phức hợp oxide BaYFeO4 và Mn3O4 theo sự thay đổi các tham số nhiệt độ và thành phần hóa học sử dụng phương pháp nhiễu xạ nơtron. Nội dung khoa học của các kết quả này đã được công bố trong 05 bài báo khoa học đăng trong các tạp chí thuoccj danh mục ISI có chỉ số ảnh hưởng cao.
- Đào tạo cán bộ về phương pháp nhiễu xạ nơtron trên lò phản ứng hạt nhân.
- Tăng cường khai thác các thiết bị nghiên cứu tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Đubna cho các hướng nghiên cứu của Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Liên Bang Nga về khoa học.

 

Những đóng góp mới

- Các kết quả thực nghiệm thu được có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng các mô hình mô phỏng các tính chất của vật liệu đa pha sắt điện và có thể được sử dụng cho các tính toán ab-initio. Kết quả thu được góp phần mở rộng làm sáng tỏ bản chất vật lý của các hiệu ứng từ-điện và góp phần vào nghiên cứu định hướng ứng dụng các hệ vật liệu multiferroics trong tương lai.

*** Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 03bài báo thuộc danh mục ISI.
[1]. D.P. Kozlenko, N.T. Dang, S.E. Kichanov, L.T.P. Thao, A.V. Rutkaukas, E.V. Lukin, B. N. Savenko, N. Tran, D. T. Khan, L.V. Truong-Son, L.H. Khiem, B.W. Lee, T.L. Phan, N.L. Phan , N. Truong-Tho, N.N. Hieu, T.A. Tran and M.H. Phan. High pressure enhanced magnetic ordering and magnetostructural coupling in the geometrically frustrated spinel Mn3O4. Physical Review B 105 (2022) 094430 (ISI, IF=4.036).
[2]. D. P. Kozlenko, N. T. Dang, R. P. Madhogaria, L. T. P. Thao, S. E. Kichanov, N. Tran, D. T. Khan, N. Truong-Tho, T. L. Phan, B. W. Lee,  B. N. Savenko, A. V. Rutkaukas, L. H. Khiem, H. B. Nguyen, T. A. Tran, T. Kmjeˇc, J. Kohout,V. Chlan  and M. H. Phan. Competing magnetic states in multiferroic BaYFeO4: A high magnetic field study. PHYSICAL REVIEW MATERIALS 5 (2021) 044407 (ISI, IF=3.898)
[3].  Tran Van Phuc, Miroslaw Kulik, Le Hong Khiem, Afag Madadzada, Marcin Turek, Dorota Kołodynska, Phan Luong Tuan, Nguyen Ngoc Anh, Mai Quynh Anh, Nguyen Van Tiep, Krzysztof Siemek (2022) Variation of TiO2/SiO2 mixed layers induced by Xe+ ion irradiation with energies from 100 to 250 keV. Materials Science and Engineering B 277 (2022) 115566 (ISI, IF=3.407)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: 01 cử nhân.

 

Kiến nghị

Nhóm thực hiện đề tài mong muốn nhận được tài trợ để có thể tiếp tục triển khai hướng nghiên cứu nhằm tăng số công bố khoa học và đào tạo cán bộ trình độ cao.

Ảnh nổi bật đề tài
1715055448123-lehongkhiem.jpg