Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tác động của canh tác nông nghiệp và biến đổi môi trường đến quần xã tuyến trùng thực vật trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại Lâm Đồng
Mã số đề tài VAST04.04/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Trịnh Quang Pháp
Thời gian thực hiện 01/01/2021 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Đạt loại A
Mục tiêu đề tài
- Xác định thành phần loài tuyến trùng ký sinh thực vật ở các điểm điều tra tại Lâm Đồng.
- Xây dựng mô hình chuyển dịch sinh thái của các nhóm tuyến trùng ký sinh trên cây trồng tại Lâm Đồng.
Kết quả chính của đề tài
Về khoa học:
Tổng số loài đã được ghi nhận ở Lâm Đồng đến nay là 107 loài, trong nghiên cứu này ghi nhận 38 loài và 23 loài ghi nhận đầu tiên cho Lâm Đồng. Đề tài đã hoàn thành 100 tiêu bản của 38 loài và đã đăng ký 07 trình tự DNA (D2D3, ITS và 18S) của 4 loài tuyến trùng thực vật trên GenBank.
Nhóm tuyến trùng quan trọng có khả năng gây hại đối với cây trồng nhất là đối với cây cà phê và cây rau như nhóm tuyến trùng sần rễ và tuyến trùng nội ký sinh di chuyển. 
Các yếu tố về lý hóa đất ảnh hưởng tới tuyến trùng như pH, chỉ số OM và dung trọng đất là tương quan chặt nhất đối với mật độ tuyến trùng trong đất của các nhóm tuyến trùng sần rễ và tuyến trùng nội ký sinh di chuyển. Thành phần tuyến trùng khá tương đồng nhau không có sự khác biệt rõ rệt giữa 3 huyện Đơn Dương, Di Linh và Đức Trọng. Yếu tố cây chủ cây rau là yếu tố mẫn cảm nhất đối với tuyến trùng nhóm tuyến trùng sần rễ và tuyến trùng nội ký sinh di chuyển.
Về ứng dụng: 
Các kết quả của đề tài là dẫn liệu quan trọng, là cơ sở định hướng cho địa phương trong việc phát triển cây trồng và phát triển vùng kinh tế. Có thể ứng dụng theo hướng triển khai khoa học và công nghệ. Nhận biết được các loài có khả năng gây hại đối với cây trồng phục vụ cho phòng trừ tổng hợp tuyến trùng ký sinh cây trồng nông nghiệp và dự đoán được khả năng bùng phát của từng loài. Bên cạnh đó có yếu tố về đất như tăng pH, hàm lượng hữu cơ và dung trọng đất cũng được quan tâm trong quá trình canh tác và phòng trừ dịch hại giảm thiểu thuốc hóa học trong nông nghiệp.
Những đóng góp mới

Ghi nhận 3 loài tuyến trùng thực vật lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và 01 loài tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng có khả năng sử dụng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại nông nghiệp.
Phân tích, đưa ra dự báo nhóm tuyến trùng có nguy cơ bùng phát dịch ở Lâm Đồng. Đây chính là điểm quan trọng giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định về định hướng vùng sản xuất cây trồng trong thời gian tới.

Địa chỉ ứng dụng

Các sản phẩm của đề tài là dữ liệu quan trọng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng trong việc đưa ra các dự báo và quy hoạch vùng cây trồng của tỉnh.

Kiến nghị

Đề tài nghiên cứu chỉ đại diện được 3 huyện trong 12 đơn vị hành chính cấp huyện của Lâm Đồng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ rừng – cây công nghiệp – cây rau. Những mô hình chuyển dịch cây trồng khác vẫn còn tiếp tục hiện nay tại một số huyện, một số huyện khác đang có dịch bệnh tuyến trùng bùng phát trên nhiều đối tượng cây dâu tằm, cây dược liệu ... cần tiếp tục triển khai ngoài 13 loại cây trồng đã được nghiên cứu để phát triển nông nghiệp vùng Lâm Đồng và Tây Nguyên nói chung.
Do thời gian hạn hẹp, những loài đã thu thập được nhưng còn đang ở cấp độ giống dạng "sp" chưa được xác định vị trí phân loại cần được tiếp tục làm sáng tỏ.

Ảnh nổi bật đề tài
1696333754054-101.png