Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại trên cơ sở bismuth làm xúc tác quang hóa cho phản ứng tách oxygen từ nước
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2019-HH04
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Nguyễn Duy Trinh
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 01/06/2022
Tổng kinh phí 300.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu khung hữu cơ trên cơ sở tâm kim loại bismuth bằng phương pháp dung nhiệt có hỗ trợ vi sóng và làm xúc tác quang hóa cho phản ứng phân tách nước tạo oxy và phản ứng phân hủy các hợp chất màu hữu cơ độc hại sử dụng ánh sáng nhìn thấy.

 

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Tổng hợp thành công Bi-MOFs sử dụng các cầu nối hữu cơ khác nhau bằng phương pháp dung nhiệt có hỗ trợ vi sóng. Đánh giá cấu trúc tinh thể và hình thái tinh thể Bi-MOFs thông qua các phương pháp hóa lý hiện đại XRD, XPS, Raman, IR, SEM, và TEM. Đánh giá tính chất quang và tính chất điện của Bi-MOFs bằng phổ UV-vis DRS, phổ huỳnh quang PL, và phân tích tính chất điện hóa. Đánh giá hoạt tính xúc tác quang hoá trên phản ứng oxy hóa quang hóa chất màu hữu cơ khó phân hủy trong môi trường nước và ứng phân tách nước tạo oxy.

 

 

Những đóng góp mới

* Những đóng góp mới của đề tài:
Nghiên cứu của đề tài đã đưa ra một cách tiếp cận mới để nâng cao hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Bi-MOFs thông qua phương pháp tổng hợp bằng phương pháp vi sóng. Các nghiên cứu cũng cho thấy vai trò của các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp Bi-MOFs bao gồm thời gian, nhiệt độ dung môi và cầu nối hữu cơ để đạt hiệu quả xúc tác quang hoá cao.

* Các bài báo đã công bố
- 01 bài báo trong nước: Effect of metal/ligand ratio on the rhodamine B photodegradation activity of metal-organic framework materials based on bismuth and trimesic acid, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11–issue 2 (2022) 83-88, DOI: https://doi.org/10.51316/jca.2022.033

- Bài báo trên tạp chí quốc tế  -  Đạt SCI/SCI-E  -  Microwave-assisted solvothermal synthesis and photocatalytic activity of Bismuth(III) based Metal-Organic Framework, Topics in Catalysis (ISI, Q2, IF= 2.484 (2019)) https://doi.org/10.1007/s11244-020-01271-6

Bài báo trên tạp chí quốc tế  -  Đạt SCI/SCI-E  -  Fabrication of binary g−C3N4/UU−200 composites with enhanced visible-light-driven photocatalytic performance toward organic pollutant eliminations, RSC Advances

Bài báo trên tạp chí quốc tế  -  Đạt SCI/SCI-E   - Synthesis of a UiO-66/g-C3N4 composite using tereph- thalic acid obtained from waste plastic for the photocat- alytic degradation of chemical warfare agent simulant, methyl paraoxon, RSC Advances

 

 

Ảnh nổi bật đề tài
1679977973823-ddtrinh.jpg