Thông tin Đề tài

Tên đề tài Bảo tồn nguồn gen loài Gù hương (Cinamonmum balansae Lecomte) ở một số khu bảo tồn ở miền Bắc Việt Nam
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT-ST01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Vũ Đình Duy
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được hiện trạng phân bố, kích thước các quần thể của loài Gù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) ở một số khu bảo tồn ở miền Bắc Việt Nam;
- Xây dựng và phát triển được bộ chỉ thị phân tử microsaterllite (SSR) đặc hiệu cho loài Gù hương ở Việt Nam;
- Đánh giá được đa dạng di truyền ở mức độ quần thể và loài của loài Gù hương ở một số khu bảo tồn ở miền Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích các thông số về đa dạng di truyền ở mức độ cá thể, quần thể và loài, ứng dụng cho chương trình chọn giống và quản lý nguồn gen.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đề tài đã đưa ra được kết quả về hiện trạng quần thể và loài Gù hương phân bố ở 9 vùng địa lý khác nhau của miền Bắc Việt Nam.
- Đề tài đã xây dựng và phát triển được bộ chỉ thị microsaterllite (15 chỉ thị phân tử SSR) đặc hiệu cho loài Gù hương ở Việt Nam.
- Đề tài đã chỉ ra loài Gù hương ở các địa điểm nghiên cứu có mức độ đa dạng di truyền thấp, cấu trúc di truyền loài Gù hương chia thành 2 nhóm di truyền khác nhau. Thử nghiệm Mantel cho thấy mối tương quan cao đáng kể giữa khoảng cách di truyền và khoảng cách địa lý.
- Đề bảo tồn quần thể và loài Gù hương, một số giải pháp bảo tồn nguyên vị và chuyển vị đã được đề cập. Dựa theo kịch bản biến đổi khí hậu CMIP5 của IPCC bằng mô hình CCSM4 với kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình (RCP 4.5) và nồng độ cao (RCP 8.5), dựa báo đến năm 2090 do quá trình biến đổi khí hậu diện tích vùng sinh cảnh của Gù hương bị thu hẹp từ 13876.7 km2 hiện tại xuống còn 6773.5 km2 (RCP 4.5) và 4990 km2 (RCP 8.5). Đối với những khu vực đến năm 2090 do khí hậu thay đổi dẫn đến mất khu phân bố tự nhiên của loài cần tiến hành tăng cường gây trồng và bảo tồn hiện trạng cây Gù hương hiện có, để tránh loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên
Về ứng dụng:
Đề tài đã đưa ra được một số đề xuất về các giải pháp bảo tồn và quản lý bền vững loài Gù hương có thể định hướng áp dụng ở 9 địa điểm nghiên cứu.

Những đóng góp mới

- Đánh giá được hiện trạng quần thể và loài Gù hương phân bố ở 9 khu vực của miền Bắc Việt Nam;
- Xây dựng được bộ chỉ thị phân tử SSR đặc hiệu cho loài Gù hương;
- Kết quả nghiên cứu chỉ ra loài Gù hương có mức độ da dạng di truyền thấp, cấu trúc di truyền loài Gù hương chia thành 2 nhóm di truyền khác nhau. Thử nghiệm Mantel cho thấy mối tương quan cao đáng kể giữa khoảng cách di truyền và khoảng cách địa lý.
- Đề xuất về các giải pháp bảo tồn và quản lý bền vững loài Gù hương, đặc biệt lần đầu tiên đưa ra phân bố Gù hương theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5 và RCP 8.5
- Đề tài đã công bố 3 bài báo, trong đó 2 bài báo quốc tế (ISI) và 1 bài báo trên tạp chí quốc gia.
- Đề tài đã hỗ trợ 02 học viên cao học.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố: 3 bài báo (2 bài báo ISI và 1 bài báo trong nước)
(1) Bei Cui, Dinh Duy Vu, Dinh Giap Vu, Thi Tuyet Xuan Bui, Siddiq Ur Rahman, Mai Phuong Pham, Minh Tam Nguyen, Van Sinh Nguyen, Syed Noor Muhammad Shah, Viet Ha Tran (2022) Genetic diversity and population structure of Cinnamomum balansae Lecomte inferred by microsatellites. Open Life Sciences 17: 323–332
(2) Tai Tien Dinh, Mai Phuong Pham, Quoc Khanh Nguyen, Thi Tuyet Xuan Bui, Van Sinh Nguyen, Dinh Duy Vu, Quang Bao Tran, Vien Nguyen, Nguyen Thanh Tuan (2022) Neighbor trees and habitat suitability of Cinnamomum balansae Lecomte in North Central Coast and Northern Vietnam. Modeling Earth Systems and Environment. Published online: 10 April 2022. https://doi.org/10.1007/s40808-022-01378-7
(3) Vũ Đình Duy, Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Văn Sinh, Phạm Mai Phương, Tạ Thị Thu Hà, Nguyễn Viễn, Lê Văn Quang (2021) Đánh giá đa dạng di truyền và hiện tượng thắt cổ chai ở quần thể Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) tại tỉnh Phú Thọ bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 1: 3-9.
- Các sản phẩm khác (nếu có): Đề tài hỗ trợ đào tạo 2 thạc sĩ, bao gồm:
+ 01 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học, ThS. Nguyễn Thị Thỉnh, số hiệu A001160.
+ 01 thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, ThS. Đặng Phan Hiền, số hiệu GUST/ThS192.

Ảnh nổi bật đề tài
1675304679006-208.jpg