Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chẩn đoán lỗi và tái cấu trúc cho bộ chỉnh lưu đa tầng ứng dụng cho hệ thống điện gió
Mã số đề tài VAST07.05/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên Nguyễn Ngọc Bách
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chẩn đoán lỗi và tái cấu trúc cho bộ chỉnh lưu đa tầng ứng dụng cho hệ thống điện gió nhằm nâng cao độ tin cậy và thời gian liên tục trong cung cấp điện của hệ thống.
- Xây dựng mô hình mô phỏng trên phần mêm mô phỏng PSIM và trình bày kết quả mô phỏng.
- Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và đào tạo cán bộ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng điện tử công suất vào hệ thống năng lượng.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các giải pháp chẩn đoán lỗi, cảnh báo tình trạng làm việc của hệ thống bộ biến đổi và đưa ra chu kì bảo dưỡng phù hợp qua đó tăng độ tin cậy và thời gian làm việc lâu dài của hệ thống điện gió, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển khoa học trong lĩnh vực năng lượng mới.
Về ứng dụng:
Kết quả KHCN của đề tài là tiền đề để thí nghiệm, phát triển các hệ thống điện tử công suất cũng như hệ thống điện gió đồng thời đề ra giải pháp phát hiện lỗi và khoanh vùng lỗi, cũng như tái cấu trúc hệ thống điều khiển để đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của hệ thống. Kết quả có được không chỉ nâng cao nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện gió, mà còn là tiền đề để đưa vào sử dụng, lắp đặt các thế hệ tuabin gió đời mới.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Hồ sơ báo cáo tổng hợp (bao gồm mô hình mô phỏng hệ thống trên phần mềm chuyên dụng PSIM; Bản vẽ thiết kế sơ đồ điện của mạch chẩn đoán lỗi);
01 bài báo quốc tế (danh mục SCI/SCI-e) đăng trên Energies 2021, 14, 8308. https://doi.org/10.3390/en14248308;  https://www.mdpi.com/journal/energies
- 01 bài báo đăng trên Advances in Engineering Research and Application (ICERA 2020), Springer; p 452-459; ISSN 2367-3370 (Indexed by SCOPUS)
- 01 đào tạo Thạc sĩ

Những đóng góp mới

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán lỗi của bộ biến đổi bao gồm khả năng phát hiện sự cố, khoanh vùng sự cố và xử lý sự cố; Nghiên cứu giải pháp tái cấu trúc cho bộ biến đổi nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống;
Đã thiết kế, tính toán, sử dụng các phần mềm mô phỏng để so sánh kiểm tra lại kết quả tính toán, các bước tính toán và mô phỏng sẽ được thực hiện nhiều lần nhằm ra được thuật toán chẩn đoán lỗi bao gồm phát hiện, khoanh vùng vị trí lỗi và tái cấu trúc lại hệ thống điều khiển một cách tối ưu nhất.

Ảnh nổi bật đề tài
1655281847052-42. nnbach.png