Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các phản ứng oxi hóa – khử mới có sử dụng lưu huỳnh để tổng hợp các hợp chất dị vòng
Mã số đề tài KHCBHH01/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Họ và tên PGS.TS. Ngô Quốc Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các phản ứng oxi hóa – khử mới sử dụng lưu huỳnh để tổng hợp một số cấu trúc dị vòng.

Kết quả chính của đề tài

-    Đã nghiên cứu thành công quy trình phản ứng tổng hợp các dẫn chất arylbenzoxazole, đã tổng hợp được 21 hợp chất arylbenzoxazole từ 2-Aminophenol và Aldehydes

-    Đã nghiên cứu thành công quy trình phản ứng tổng hợp 2-benzoylbenzoxazole, đã tổng hợp được 35 hợp chất 2-benzoylbenzoxazole từ 2-Aminophenol và acetophenone

-    Đã nghiên cứu thành công quy trình phản ứng tổng hợp tổng hợp Thioamides và Bis-Aza-Dị vòng, đã tổng hợp được 48 hợp chất thioamides và Bis-Aza-Dị vòng từ Methylhetarenes với amin nhờ tác nhân DMSO

-    Đã nghiên cứu thành công quy trình phản ứng tổng hợp tổng hợp 2-Benzoylbenzoxazoles và 2-Quinolylbenzoxazoles, đã tổng hợp được 43 hợp chất 2-Benzoylbenzoxazoles và 2-Quinolylbenzoxazoles từ o-Nitrophenol với Acetophenones và Methylquinolines

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

+ Các bài báo đã công bố (thuộc danh mục ISI uy tín – Q1 và tạp chí trong nước):
1)    Le Anh Nguyen, Thai Duy Dang, Quoc Anh Ngo and Thanh Binh Nguyen. Sulfur-Pr omoted Synthesis of Benzoxazoles from 2-Aminophenolsand Aldehydes. Eur. J. Org. Chem. 2020, 3818.
2)    Thi Thu Tram Nguyen, Le Anh Nguyen, Quoc Anh Ngo, Marina Koleski and Thanh Binh Nguyen. The catalytic role of elemental sulfur in the DMSO-promoted oxidative coupling of methylhetarenes with amines: synthesis of thioamides and bis-aza-heterocycles. Org. Chem. Front. 2021, 8, 1593.
3)    Le Anh Nguyen, Quoc Anh Ngo, Pascal Retailleau, Thanh Binh Nguyen. Break-and-Build Strategy for the Synthesis of 2-Benzoylbenzoxazoles from o-Aminophenols and Acetophenones. Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 2098.
4)    Le Anh Nguyen, Thi Thu Tram Nguyen, Quoc Anh Ngo, Thanh Binh Nguyen. Fe/S-Catalyzed synthesis of 2-benzoylbenzoxazoles and 2-quinolylbenzoxazoles via redox condensation of o-nitrophenols with acetophenones and methylquinolines. Org. Biomol. Chem. 2021. DOI:10.1039/D1OB00976A.
5)    Nguyễn Lê Anh, Đoàn Hồng Vân, Ngô Quốc Anh. Một phương pháp mới tổng hợp các dẫn chất 2-Benzothiazole từ các 2-Aminothiophenol và Acetophenon. JST: Engineering and Technology for Sustainable Development. Volume 31, Issue 1, March 2021, 033-036.
6)    Nguyễn Lê Anh, Đặng Thái Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ngô Quốc Anh. Nghiên cứu phương pháp mới để tổng hợp các 2-arylbenzoxazole từ dẫn xuất của 2-Aminophenol và Benzaldehyde sử dụng lưu huỳnh làm tác nhân oxi hóa. JST: Engineering and Technology for Sustainable Development. Volume 31, Issue 1, March 2021, 037-040.
7)    Nguyễn Lê Anh, Trần Thị Yến, Ngô Quốc Anh, Một phương pháp mới tổng hợp các dẫn chất 2-benzoxazole từ các 2-nitrophenol và aldehyde. JST: Engineering and Technology for Sustainable Development (đã chấp nhận đăng).
+ Đào tạo: Đã đào tạo thành công 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp học viện.

Những đóng góp mới

-    Đã nghiên cứu thành công 4 phương pháp mới tổng hợp các hợp chất dị vòng sử dụng lưu huỳnh.
-    Đã đề xuất cơ chế cho các phương pháp nghiên cứu được.

Ảnh nổi bật đề tài
1649816350668-17.2.png